• Imprimeix

Ajuts del PDR

Període 2014-2020

Paisatge rural

 

Els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 van dirigits a aconseguir dels següents reptes:

 • Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació,amb especial atencióals sectors agrari,alimentari, forestal i les zones rurals.
 • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
 • RESOLUCIÓ ARP/2085/2018, de 3 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 414665). (DOGC núm. 7707 - 17/09/2018)

 • ORDRE ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7681 - 08/08/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 7681, de 8.8.2018).

 • RESOLUCIÓ ARP/1938/2018, de 30 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 411531). (DOGC núm. 7683 - 10/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost,

  per la qual es convoquen per a l'any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 411720). (DOGC núm. 7684 - 13/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1881/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge, corresponents a l'any 2018 (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 410511).  (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1612/2018, de 29 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) corresponents a 2018 (ref. BDNS 407532). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • ORDRE ARP/93/2018, de 19 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7655 - 03/07/2018)

 • ORDRE ARP/91/2018, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1347/2018, de 12 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7648 - 22/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1569/2018, de 28 de juny,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7660 - 10/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2446/2018, de 19 d'octubre,

  per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 convocats mitjançant la Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7733 - 24/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1285/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 403747). (DOGC núm. 7646 - 20/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1285/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 403747) (DOGC núm. 7646, de 20.6.2018). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1282/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751). (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751) (DOGC núm. 7645, de 19.6.2018). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1281/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018 (ref. BDNS 403815). (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1281/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018 (ref. BDNS 403815) (DOGC núm. 7645, de 19.6.2018). (DOGC núm. 7653 - 29/06/2018)

 • ORDRE ARP/59/2018, de 6 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 7639 - 11/06/2018)

 • ORDRE ARP/56/2018, de 4 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (operació 04.03.02). (DOGC núm. 7638 - 08/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/56/2018, de 4 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (operació 04.03.02) (DOGC núm. 7638, de 8.6.2018). (DOGC núm. 7655 - 03/07/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/906/2018, de 4 de maig,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 397370). (DOGC núm. 7616 - 10/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/961/2018, de 14 de maig,

  per la qual es modifica la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR), efectuada mitjançant la Resolució ARP/906/2018, de 4 de maig (ref. BDNS 389921). (DOGC núm. 7621 - 17/05/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/961/2018, de 14 de maig,

  per la qual es modifica la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR), efectuada mitjançant la Resolució ARP/906/2018, de 4 de maig (DOGC núm. 7621, de 17.5.2018). (DOGC núm. 7650 - 26/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2399/2018, de 16 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) (operació 08.05.02 del PDR), modificada per la Resolució ARP/961/2018, de 14 de maig (ref. BDNS 397370). (DOGC núm. 7730 - 19/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (DOGC núm. 7601, de 18.4.2018) (Correcció d'errades publicada al BOE núm. 119, de 16 de maig). (DOGC núm. 7620 - 16/05/2018)

 • ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/557/2018, de 20 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 391063). (DOGC núm. 7587 - 27/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2343/2018, de 8 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR), que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/557/2018, de 20 de març (ref. BDNS 391063) (DOGC núm. 7587, de 27.3.2018). (DOGC núm. 7727 - 16/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/479/2018, de 15 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR) (ref. BDNS 389921). (DOGC núm. 7582 - 20/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/886/2018, de 25 d'abril,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de modificació de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR), efectuada mitjançant la Resolució ARP/479/2018, de 15 de març (ref. BDNS 389921). (DOGC núm. 7614 - 08/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/315/2018, de 22 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2018 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 387473). (DOGC núm. 7569 - 01/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2559/2017, de 25 d'octubre,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 368335). (DOGC núm. 7488 - 06/11/2017)

 • ORDRE ARP/236/2017, de 17 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7478 - 20/10/2017)

 • ORDRE ARP/224/2016, de 18 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7191 - 26/08/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2198/2017, de 5 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 362594). (DOGC núm. 7459 - 21/09/2017)

 • ORDRE ARP/302/2016, de 8 de novembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7247 - 15/11/2016)

 • ORDRE ARP/203/2017, de 29 d'agost,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).
  (DOGC núm. 7446 - 01/09/2017)

 • ORDRE ARP/239/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2097/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601).(DOGC núm. 7708 - 18/09/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2097/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601) (DOGC núm. 7708, de 18.9.2018). (DOGC núm. 7723 - 10/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2892/2017, de 14 de desembre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) en finques de titularitat privada per a l'any 2017, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/722/2017, corresponent a la revisió i redacció dels IOF (operació de PDR 08.05.02) (DOGC núm. 7345, de 6.4.2017) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7520 - 20/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre,

  per la qual es convoquen per a l'any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (Resolució de 23 de novembre de 2017, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre) (ref. BDNS 373374). (DOGC núm. 7511 - 05/12/2017)

 • RESOLUCIÓ TES/2330/2017, de 4 d'octubre,

  de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116).(DOGC núm. 7471 - 10/10/2017)

 • RESOLUCIÓ TES/706/2018, de 9 d'abril,

  per la qual es modifica la Resolució TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116), i es fa públic el crèdit efectivament disponible en aquesta convocatòria (Resolució de 9 d'abril, publicada al BOE núm. 92, de 16 d'abril). (DOGC núm. 7599 - 16/04/2018)

 • ORDRE TES/171/2017, de 26 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01). (DOGC núm. 7423 - 31/07/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2187/2017, de 5 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360). (DOGC núm. 7458 - 20/09/2017)

 • ORDRE ARP/195/2017, de 21 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02). (DOGC núm. 7440 – 24/08/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1868/2017, de 20 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 357671). (DOGC núm. 7426 - 03/08/2017)

 • ORDRE ARP/133/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • ORDRE ARP/57/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny. (DOGC núm. 7638 - 08/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/57/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny (DOGC núm. 7638, de 8.6.2018). (DOGC núm. 7662 - 12/07/2018)

 • ORDRE ARP/240/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny. (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1421/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2017-2018 (ref. BDNS 351832). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1369/2017, de 6 de juny,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2017, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 350507). (DOGC núm. 7391 - 15/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2648/2017, de 8 de novembre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible per a l'any 2017, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1369/2017, corresponent a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (DOGC núm. 7391, de 15.6.2017) (ref. BDNS 350507). (DOGC núm. 7496 - 16/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1119/2017, de 18 de maig,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) corresponents a l'exercici 2017-2018 (ref. BDNS 347583). (DOGC núm. 7377 - 25/05/2017)

 • ORDRE ARP/71/2017, de 2 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). (DOGC núm. 7363 - 05/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/722/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7345 - 06/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/700/2017, de 29 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1559/2018, de 21 de juny,

  per la qual es modifica la distribució pressupostària de determinades línies d'ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2017 efectuada mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7659 - 09/07/2018)

 • ORDRE ARP/42/2017, de 22 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. (DOGC núm. 7339 - 29/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR). (DOGC núm. 7338 - 28/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/393/2017, de 22 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR). (DOGC núm. 7322 - 06/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/260/2017, de 15 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7314- 22/02/2017)

 • ORDRE ARP/20/2017, de 6 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • ORDRE ARP/58/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020), aprovades mitjançant l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer. (DOGC núm. 7638 - 08/06/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (DOGC núm. 7309, de 15.2.2017). (DOGC núm. 7316 - 24/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2600/2016, de 15 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l'any 2016, destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7252 - 22/11/2016)

 • ORDRE ARP/203/2017, de 29 d'agost,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).
  (DOGC núm. 7446 - 01/09/2017)

 • ORDRE ARP/302/2016, de 8 de novembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7247 - 15/11/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2002/2016, de 29 d'agost,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2017. (DOGC núm. 7179 - 02/09/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2002/2016, de 29 d'agost,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7197, de 2.9.2016). (DOGC núm. 7213 - 26/09/2016)

 • ORDRE ARP/224/2016, de 18 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7191 - 26/08/2016)

 • ORDRE ARP/236/2017, de 17 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7478 - 20/10/2017)

 • ORDRE ARP/8/2016, de 21 de gener,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7047 - 28/01/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7047, de 28.1.2016). (DOGC núm. 7078 - 14/03/2016)

 • ORDRE ARP/375/2015, de 16 de desembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7028 - 30/12/2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/3026/2017, de 8 de gener,

  per la qual es modifica la distribució pressupostària entre les línies dels ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2016 efectuada mitjançant l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril (ref. BDNS 317814). (DOGC núm. 7535 – 15/01/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2572/2016, de 15 de novembre,

  per la qual es convoquen per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02). (DOGC núm. 7250 - 18/11/2016)

 • DOGC

  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ARP/17/2017, d'11 de gener,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02). (DOGC núm. 7289 - 18/01/2017)

 • ORDRE ARP/225/2016, de 18 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 7191 - 26/08/2016)

 • ORDRE ARP/95/2017, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 7378 - 26/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2024/2016, de 29 d'agost,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2016/2017. (DOGC núm. 7201 - 08/09/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/1915/2016, de 26 de juliol,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02). (DOGC núm. 7177 - 04/08/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2603/2016, de 10 de novembre,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) en finques de titularitat privada per a l'any 2016, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1915/2016, corresponent a la revisió i redacció dels IOF (operació de PDR 08.05.02), (DOGC núm. 7177, de 4.8.2016). (DOGC núm. 7252 - 22/11/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/1898/2016, de 22 de juliol,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2016, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01). (DOGC núm. 7175 - 02/08/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2601/2016, de 10 de novembre,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible per a l'any 2016, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1898/2016, corresponent a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (DOGC núm. 7175, de 2.8.2016). (DOGC núm. 7252 - 22/11/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/1553/2016, de 9 de juny,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR). (DOGC núm. 7149 - 27/06/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2604/2016, de 10 de novembre,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1553/2016, corresponent a la millora de la xarxa viària i a les actuacions silvícoles (operació de PDR 08.05.01) (DOGC núm. 7149, de 27.6.2016). (DOGC núm. 7252 - 22/11/2016)

 • ORDRE ARP/70/2016, de 5 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7095 - 08/04/2016)

 • EDICTE de 14 de juliol de 2017,

  pel qual es fa pública una resolució del director general de Desenvolupament Rural de 23 de juny de 2017. (DOGC núm. 7417 - 21/07/2017)

 • ORDRE ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7129 - 27/05/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/121/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7129, de 27.5.2016). (DOGC núm. 7147 - 22/06/2016)

 • ORDRE ARP/347/2016, de 23 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7276 - 29/12/2016)

 • ORDRE ARP/40/2017, de 16 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • ORDRE ARP/96/2016, de 27 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016. (DOGC núm. 7115 - 06/05/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre ARP/96/2016, de 27 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016 (DOGC núm. 7115, de 6.5.2016). (DOGC núm. 7119 - 12/05/2016)

 • ORDRE ARP/86/2016, de 14 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF), operació 08.03.01, i es convoquen els corresponents a 2016. (DOGC núm. 7107 - 26/04/2016)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF), operació 08.03.01, i es convoquen els corresponents a 2016 (DOGC núm. 7107, de 26.4.2016). (DOGC núm. 7114 - 05/05/2016)

 • ORDRE ARP/202/2016, de 19 de juliol

  per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables que estableix l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF), operació 08.03.01, i es convoquen els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7173 (29/07/2016).

 • ORDRE ARP/1/2016, de 5 de gener,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01), i es convoquen els corresponents a 2016. (DOGC núm. 7037 - 14/01/2016)

 • REIAL DECRET 126/2016, de l'1 d'abril,

  pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les activitats de demostració i les accions d'informació, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per al foment de la integració d'entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic. (BOE núm. 80 - 02/04/2016)

 • RESOLUCIÓ del FEGA 14512, de 7 d'abril

  Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2016, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 per al foment de la integració de entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic. (BOE núm. 90 - 14/04/2016)

 • RESOLUCIÓ del FEGA 14513, de 7 d'abril

  Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2016, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a les activitats de demostració i les accions d'informació, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per al foment de la integració d'entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic. (BOE núm. 90 - 14/04/2016)

 • ORDRE AAA/745/2016, de 4 de maig,

  per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació pràctica per a titulats universitaris, a l'àrea de desenvolupament rural i política forestal. (BOE núm. 118 - 16/05/2016)

 • REIAL DECRET 253/2016, de 10 de juny,

  pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació de grups operatius supraautonòmics en relació amb l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. (BOE núm. 141 - 11/06/2016)

 • ORDRE del MAGRAMA 61329, de 17 de novembre

  Extracte de l'Ordre de 17 de novembre de 2016, per la qual es convoquen subvencions per a la creació de grups operatius supraautonòmics en relació a l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola (AEI-AGRI) en l'any 2016. (BOE núm. 287 - 28/11/2016). Informació SNPS

 • REIAL DECRET 254/2016, de 10 de juny,

  pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a la cooperació per al subministrament sostenible de biomassa en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020. (BOE núm. 141 - 11/06/2016)

Data d'actualització:  13.08.2018

 • ORDRE AAM/65/2015, de 24 de març,

  per la qual es modifica l'annex 2 de l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, i es convoquen els ajuts per sufragar les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local preseleccionats mitjançant l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, en el marc de la mesura 19.1 del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya, període 2014-2020. (DOGC núm. 6844 - 02/04/2015)

 • ORDRE ARP/68/2017, de 25 d'abril,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • ORDRE ARP/24/2016, de 10 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7062 - 19/02/2016)

 • ORDRE AAM/82/2015, de 10 d'abril,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6853 - 17/04/2015)

 • ORDRE AAM/165/2015, de 29 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6887 - 08/06/2015)

 • ORDRE ARP/242/2015, de 29 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6928 - 05/08/2015)

 • ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7168 - 22/07/2016)

 • ORDRE ARP/257/2016, de 19 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7218 - 03/10/2016)

 • ORDRE ARP/258/2015, de 17 d'agost

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015 (DOGC núm. 6941, 24/08/2015)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015 (DOGC núm. 6941, de 24.8.2015). (DOGC núm. 6976 - 15/10/2015)

 • ORDRE ARP/270/2015, de 5 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. (DOGC núm. 6947 - 01/09/2015)

 • ORDRE ARP/278/2015, d'1 de setembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitatdels aliments (operació 03.02.01) i es convoquen els corresponents a l'any 2015/2016. (DOGC núm. 6954 - 10/09/2015)

 • ORDRE ARP/83/2016, de 15 d'abril,

  per la qual es modifica la convocatòria de l'Ordre ARP/278/2015, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) i es convoquen els corresponents a l'any 2015/2016. (DOGC núm. 7105 - 22/04/2016)

 • ORDRE ARP/296/2015, de 17 de setembre,

  per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció d'un grup ad hoc que ha de dur a terme l'execució del projecte mediambiental previst a l'operació 16.05.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 sobre conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, per a la lluita contra el cargol poma al delta de l'Ebre. (DOGC núm. 6963 - 25/09/2015)

 • ORDRE ARP/324/2015, de 20 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02), i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6983 - 26/10/2015)

 • ORDRE ARP/329/2016, de 30 de novembre,

  per la qual es modifica la distribució del pressupost dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i la comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02), i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7266 - 14/12/2016)

 • ORDRE ARP/222/2015, de 15 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 6918 - 22/07/2015)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 6918, de 22.7.2015). (DOGC núm. 6979 - 20/10/2015)

 • ORDRE ARP/218/2017, de 22 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7464 - 29/09/2017)

 • ORDRE ARP/155/2016, de 8 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol. (DOGC núm. 7144 - 17/06/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/1713/2015, de 22 de juliol,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR). (DOGC núm. 6921 - 27/07/2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/2536/2015, de 4 de novembre,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1713/2015, corresponent a la millora de la xarxa viària i a les actuacions silvícoles, i es corregeix una errada de la mateixa Resolució ARP/1713/2015 (DOGC núm. 6921, de 27.7.2015). (DOGC núm. 6995 - 11/11/2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/1815/2015, de 22 de juliol,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.06.01). (DOGC núm. 6927- 04/08/2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/2207/2015, de 28 de setembre,

  per la qual es convoquen per a l'any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals. (DOGC núm. 6972 - 08/10/2015)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2207/2015, de 28 de setembre,

  per la qual es convoquen per a l'any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals, publicada en el DOGC núm. 6972, de 8.10.2015. (DOGC núm. 6979 - 20/10/2015)

 • RESOLUCIÓ ARP/2286/2015, d'1 d'octubre,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2015, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01). (DOGC núm. 6979 - 20/10/2015)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2286/2015, d'1 d'octubre,

  per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2015, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (DOGC núm. 6979, de 20.10.2015). (DOGC núm. 6995 - 11/11/2015)