• Imprimeix

Característiques i elaboració

El nou període de programació 2014-2020 preveu una major integració entre les polítiques de la UE a las zones rurals amb la finalitat de concentrar-se en els objectius de la estratègia Europa 2020. Així el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) s'emmarca dins del grup de fons coneguts com a estructurals, FEDER, FSE, FC y FEMP, tots ells coordinats mitjançant el Marc Estratègic Comú a nivell Europeu i el Contracte d'Associació a nivell de cada Estat Membre.

De conformitat amb l'estratègia Europea 2020 i els objectius generals de la PAC, la principal missió de la política de desenvolupament rural de la UE 2014-2020 es pot definir per mitjà de tres objectius estratègics a llarg termini, que han de contribuir a:

 • La competitivitat de l'agricultura
 • La gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima
 • Un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals
 • Amb la finalitat de concretar aquesta política a través de programes de desenvolupament rural (PDR) els amplis objectius esmentats a llarg termini es concreten, d’acord amb l'article 5 del Reglament (UE) 1305/2013 relatiu al FEADER, amb les següents Prioritats:
  1. Fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal i a les zones rurals
  2. Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitats de tots els tipus d'agricultura a totes les regions, i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible
  3. Fomentar l'organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en els sector agrari
  4. Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura
  5. Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal
  6. Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals

 

A diferència del període de programació 2007-2013, la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural dels dies 24 i 25 de juliol de 2013 va acordar la definició d'un Programa de Desenvolupament Rural a nivell estatal amb la coexistència de 17 PDRs regionals. Així mateix es va acordar l'elaboració d'un Marc Nacional.

Atenent a aquesta programació estratègica, el PDR de Catalunya 2014-2020 s'assenta en la consecució dels següents grans reptes:

 • Fomentar l'arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural
 • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals
 • Estimular la Innovació i la Transferència de coneixements en el sector agroalimentari
 • Promoure accions dirigides a mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals

Participació pública i concertació

Per a l'elaboració del PDR 2014-2020 es van definir dues grans fases de participació pública:

 • Valoració de la diagnosi, anàlisi DAFO i identificació de necessitats
 • Valoració de l'estratègia proposada: priorització de necessitats i selecció de mesures per cadascuna de les prioritats

També es va dur a terme un procés de concertació amb els principals agents del sector agroalimentari i del món rural, en el marc del Comitè de Seguiment del PDR 2007-2013. Es van crear els següents grups de treball en funció de les mesures/temes:

 • Agroambient i clima, agricultura ecològica i ajuts en favor de les zones amb limitacions naturals
 • Inversions en actius físics i desenvolupament d'explotacions i empreses
 • Leader
 • Innovació, transferència de coneixements, assessorament i cooperació
 • Ajuts forestals

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals

Bandera de la Unió europea

Informació relacionada

Data d'actualització:  22.09.2015