• Imprimeix

Document PDR

La Comissió Europea va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 - 2020 el 28 de juliol de 2015.

El Departament va presentar el 22 de juliol de 2014 a la Comissió Europea el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 - 2020, en el termini previst dins la negociació de la nova Política Agrària Comuna (PAC).

El procés de programació del PDR ha comptat amb una àmplia participació pública, articulada a través del portal d’Agricultura accessible des de e-Catalunya. Aquest es va iniciar el mes de novembre passat, amb una primera fase per valorar els documents de diagnosi i la priorització de les necessitats identificades, i es van recollir també aportacions en l’anàlisi DAFO i en les necessitats, i una segona fase al mes de maig on es va posar a consulta l’estratègia, les mesures, assignació pressupostària, així com la delimitació de les zones rurals. Durant el procés de construcció del PDR 2014-2020, el departament ha estat acompanyat dels membres del Comitè de Seguiment del PDR, que, mitjançant grups de treball, han col·laborat en la seva elaboració.

El PDR preveu una despesa pública total de 810,4 milions d’euros, dels quals el Govern de Catalunya n'aporta el 50%, amb una inversió global que representa de més de 403 milions d’euros.

El nou PDR per al període 2014-2020, s’estructura a partir de 4 grans eixos d’acció:

 • Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals.
 • Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.
 • Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
 • Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.


La Comissió Europea va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 - 2020 el 28 de juliol de 2015. 

Els documents estan redactats en castellà, atès que així s’han lliurat a la Comissió per a la seva aprovació.

El Document de PDR ha estat objecte de diverses revisions i modificacions. La versió vigent i consultable és la 6.1 (26 de novembre de 2018). Es tracta de la modificació  anual de 2018, aprovada per Decisió d’Execució de la Comissió  C(2018) 7762 final, de 19/11/2018, que introdueix millores en diversos aspectes del programa, com ara:

 • Increment del percentatge d’ajut a l’operació 03.02.01 Ajut per a les activitats d’informació i promoció de règims de qualitat, del 60 al 70%, així com actualització dels sistemes de qualitat inclosos en la mesura 3 per garantir el preceptiu compliment de les directives de comunicació (Directiva 2015/1535) o anterior (Directiva 98/34/CE); 
 • Introducció d’algunes excepcionalitats a les condicions d’elegibilitat establertes per l’operació 04.03.03 Xarxes viàries per a la gestió dels boscos on, per a casos determinats i degudament justificats d’orografia complexa, s’augmenta de 80 m/ha. a 100m/ha el límit de densitat vial per a la construcció de camins;
 • Major flexibilitat per a Modificacions del Pla d’empresa de l’operació 06.01.01 Primera instal·lació de joves agricultors;
 • Modificacions de caràcter financer per garantir una correcta execució del programa i optimitzar els fons disponibles; 
 • Modificacions derivades de la publicació del Reglament (UE) 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017 (òmnibus);
 • Correccions d’errors i canvis menors.

Document de programació i annexes

Criteris de selecció

 • Criteris de selecció de les operacions pdf icon [950,41 KB ]

  Els criteris de selecció són les condicions que estableix l'Autoritat de gestió per classificar els projectes i assegurar així la priorització de l'ajuda a aquells projectes que millor atenguin les necessitats identificades en l'anàlisi DAFO i els objectius i estratègia que estableix el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR).

Comitè de seguiment

Altres informacions

Data d'actualització:  14.12.2018