• Imprimeix

Legislació europea

Reglaments que tenen una relació directa amb la programació en matèria de Desenvolupament Rural.

Aquesta relació de disposicions està actualitzada amb el document "Compilación Normativa Política Desarrollo Rural 2014-2020", editat per la Subdirección General de Programación y Coordinación del MAPAMA (26/02/2018)

Compilación normativa Política Desarrollo Rural 2014-2020

Subdirección General de Programación y Coordinación del MAPAMA (26/02/2018)

Fons estructurals i d'inversió europeus (EIE)

 • REGLAMENT (UE, EURATOM) núm. 1311/2013 del Consell de 2 de desembre de 2013,

  pel qual s'estableix el marc financer plurianual per al període 2014-2020. (DOUE núm L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
  pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nnúm. 1083/2006 del Consell (DO L 347 - 20/12/2013)
 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 240/2014 de la Comissió, de 7 de gener de 2014,

  relatiu al Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons Estructural i d’Inversió Europeus.

 • REGLAMENT EXECUCIÓ (UE) núm. 1011/2014 de la Comissió, de 22 de setembre 2014

  pel qual s'estableixen normes detallades per a l'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models per a la presentació de determinada informació a la Comissió i normes detallades sobre els intercanvis d'informació entre beneficiaris i autoritats de gestió, autoritats de certificació, autoritats d'auditoria i organismes intermedis (DOUE L 286 - 30/09/2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 184/2014 de la Comissió, de 25 de febrer de 2014,

  que estableix, d’acord al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, les condicions aplicables al sistema d’intercanvi electrònic de dades entre els Estats membres i la Comissió i l’adopció, d’acord al Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen disposicions específiques relatives al suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’objectiu de cooperació territorial europea, de la nomenclatura relativa a les categories d’intervenció del suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’esmentat objectiu. (DO L57 - 27/02/2014)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 març 2014
  que complementa el Reglament (UE) núm 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu , al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DO L 138 - 13/05/2014)
 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1076 de la Comissió de 28 d'abril de 2015

  pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, normes addicionals sobre la substitució d'un beneficiari i les responsabilitats corresponents, i els requisits mínims que han de constar en els acords de associació publicoprivada finançats pels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (DO L 175 - 04/07/2015)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1516 de la Comissió de 10 de juny de 2015

  pel qual s'estableix, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, un tipus fix per a les operacions finançades pels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en el sector de la investigació, el desenvolupament i la innovació (DO L 239 - 15/09/2015)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1970 de la Comissió de 8 de juliol de 2015

  pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1848/2006 de la Comissió (DO L 293 - 10/11/2015)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015

  pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d’ irregularitats, relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell. (DO L 293 - 10/11/2015)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/568 de la Comissió, de 29 de gener de 2016,

  pel qual es complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions i els procediments per a determinar si els Estats membres han de reemborsar els imports irrecuperables en relació amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOUE L 97 - 13/04/2016)

 • REGLAMENT (UE) 2015/1839 del Parlament Europeu i del Consell de 14 d'octubre,

  pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en relació amb mesures específiques per a Grècia (DO L 270 -  15/10/2015) 

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 215/2014 de la Comissió, de 7 de març de 2014,

  pel que s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeo de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, sobre les metodologies de suporto a la lluita contra el canvi climàtic, la determinació de les fites i els objectius en el marc de rendiment i la nomenclatura de les categories d’intervenció per als Fonds Estructurals i d’Inversió Europeus. (DO L 69 de 8.3.2014)

 • REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014,

  pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i emmagatzemament de dades. (DO L 223 - 29/07/2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 964/2014 de la Comissió, de 11 de setembre de 2014,

  pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions generals per als instruments financers. (DO L 271 - 12/09/2014)

 • DECISIÓ D'EXECUCIÓ de la Comissió (2014/99/UE), de 18 de febrer de 2014

  de 18 de febrer de 2014, que estableix la llista de regions que poden rebre finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu, i dels Estats membres que poden rebre finançament del Fons de Cohesió durant el període 2014-2020 [notificada amb el nombre C (2014) 974] (2014/99/UE) (DO L 50 de 20.02.2014)

 • DECISIÓ D'EXECUCIÓ de la Comissió (2014/190/UE), de 3 d'abril de 2014

  de 3 d'abril de 2014, per la qual s'estableixen el desglossament anual per Estat membre dels recursos totals del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i de l'objectiu de cooperació territorial europea, el desglossament anual per Estat membre dels recursos de l'assignació específica per a la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil, juntament amb la llista de regions que poden optar a finançament, així com els imports que s'han de transferir de les assignacions de els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió de cada Estat membre al Mecanisme «Connectar Europa» ia l'ajuda a les persones més desfavorides per al període 2014-2020 (2014) 2082] (2014/190/UE) (DO L 104 de 08.04.2014)

 • DECISIÓ D'EXECUCIÓ de la Comissió (2014/660/UE), d'11 de setembre de 2014

  d'11 de setembre de 2014, relativa al model d'acord de finançament per a la contribució del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural a la garantia il·limitada conjunta i als instruments financers titulitzats en favor de les petites i mitjanes empreses (DO L 271 de 12.09.2014)

FEADER

Política agrària comuna

Transició períodes

 • REGLAMENT (UE) núm. 1310/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  de 17 de desembre de 2013, que estableix disposicions transitòries relatives a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), modifica el Reglament (UE) núm 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als recursos i la seva distribució en l'exercici de 2014 i modifica el Reglament (CE) n ° 73/2009 del Consell i els Reglaments (UE) n ° 1307/2013, (UE) núm 1306/2013 i (UE) núm 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la seva aplicació en l'exercici de 2014. (DO L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 335/2013 de la Comissió, de 12 d’abril de 2013,

  que modifica el Reglament (CE) núm. 1974/2006, pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, de 11 de març de 2014,

  que completa el Reglament (UE) no 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), i introdueix disposicions transitòries (DO L 227/1-31/07/2014) 

Ajuts d'estat

Altres Reglaments

Data d'actualització:  07.08.2018

Informació relacionada

 • REIAL DECRET 1075/2014, de 19 de desembre,

  sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1076/2014, de 19 de desembre,

  sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1077/2014, de 19 de desembre,

  que regula el Sistema d'Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles. (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1078/2014, de 19 de desembre,

  pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola. (BOE núm. 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1079/2014, de 19 de desembre,

  per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 1080/2014, de 19 de desembre,

  que estableix el règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural per al període 2014-2020 (BOE 307 – 20/12/2014)

 • REIAL DECRET 5/2018, de 12 de gener,

  per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol. (BOE núm. 12 - 13/01/2018)

  per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol. (BOE núm. 12 - 12/01/2018)