• Imprimeix

Dades registrals

A la fitxa registral hi consta, com a mínim, les dades següents, que seran subministrades per les entitats d’assessorament agrari, de manera obligatòria, en la comunicació d’inscripció:

  • Raó social, NIF, domicili social, telèfon, fax, adreça electrònica.
  • Forma jurídica.
  • Director/a o representant legal de l’entitat d’assessorament.
  • Relació d’oficines d’assessorament, amb indicació de la seva adreça postal, telèfon, fax i adreça electrònica.
  • Nombre total d’efectius de personal tècnic assessor de l’entitat amb indicacióde les seves dades identificatives, de la titulació acadèmica i les funcions.
  • El nivell d’assessorament reconegut.

Les dades del Registre d'entitats d'assessorament agrari de Catalunya que tenen el caràcter de públiques són:

  • Nom o raó social de l'entitat d'assessorament agrari.
  • Adreça social, telèfon, fax i adreça electrònica.
  • Nivell d'assessorament reconegut.
  • Nombre d'oficines d'assessorament, telèfon, fax, adreça i correu electrònic de cadascuna.
Data d'actualització:  24.07.2012