• Imprimeix

Introducció

En un entorn socieoconòmic que es sustenta en els pilars de la competitivitat i la liberalització de mercats, el sector productiu agrari i rural català necessita d'instruments que permetin definir què produir, com produir i com vendre-ho amb la màxima eficiència i qualitat i respecte per la salut i el medi ambient.

El sector productiu agrari i rural català es troba immers, doncs, en un intens i constant procés d'adaptació i adopció de noves formes i tècniques de treball que permetin assolir aquests objectius. Disposar de recolzament i assessorament tècnic per a que l’empresa agrària pugui dur a terme aquest procés amb èxit és cabdal per esdevenir competitiu.

El Reglament CE 73/2009 del Consell, de 19 de gener, obliga als Estats membres de la UE a establir un sistema d'assessorament agrari sobre la gestió de terres i explotacions, la qual cosa suposà una oportunitat per al Govern de Catalunya d'articular el conjunt d'entitats de caràcter tècnic presents al territori dins d’un sistema que les ampara i reforça.

El Decret 9/2012, de 17 de gener, regula el Sistema d'assessorament de Catalunya amb la voluntat d'orientar les empreses agràries catalanes cap a una major competitivitat, multifuncionalitat i foment d'actituds d'emprenedoria.

El Sistema d'assessorament agrari de Catalunya integra els serveis que ofereixen les entitats d’assessorament agrari que, als efectes d’aquest registre, s’entenen com:

Les agrupacions de persones productores, les cooperatives o entitats privades o les seves unions o federacions, així com qualsevol altra persona jurídica, que desenvolupin la seva activitat en alguna de les àrees de coneixement relacionades amb la producció agrícola, producció ramadera i que alhora tinguin per objecte la prestació d’assistència i assessorament a persones agricultores, ramaderes i titulars d’empreses agràries.

S’hi inscriuran aquelles entitats que presentin la corresponent comunicació i que compleixin els requisits que s'esmenten en el DECRET 9/2012, de 17 de gener, per oferir serveis d'assessorament a les explotacions agràries de Catalunya, segons el nivell d'assessorament que se'ls reconegui.

La inscripció de les entitats d’assessorament en aquest Registre es fa mitjançant règim de comunicació. Per a més informació vegeu el procediment d'inscripció.

Informació relacionada

Els nivells d’assessorament reconeguts pel Sistema d'Assessorament Agrari de Catalunya són els següents:

 • Assessorament en producció agrícola. Inclou les àrees de coneixement en relació amb la producció agrícola, gestió ambiental i condicionalitat
 • Assessorament en producció ramadera. Inclou les àrees de coneixement en relació amb la producció ramadera, gestió ambiental i condicionalitat
 • Assessorament integral agrari i rural. Inclou les àrees de coneixement en relació amb la producció agrícola, producció ramadera, transformació, comercialització, gestió empresarial, diversificació de l’economia agrària, gestió ambiental i condicionalitat

Les entitats poden completar els serveis d’assessorament mitjançant acords amb  altres entitats inscrites en diferents nivells d’assessorament. Aquests acords han de contenir necessàriament les dades següents:

 • Dades identificatives de les entitats d’assessorament que intervenen en l’acord.
 • Dades identificatives de les persones físiques signants de l’acord, en representació de les entitats d’assessorament, tot indicant el càrrec que ocupen a l’entitat.
 • Dades de les entitats d’assessorament relatives a la inscripció al registre d’entitats i nivell d’assessorament reconegut de cadascuna de les entitats que intervenen en l’acord.
 • Designació d’una de les entitats que intervenen en l’acord, com a responsable i interlocutor davant el Departament competent en matèria d’agricultura i alimentació.
 • Referència expressa, indicant que l’acord es realitza als efectes que estableix aquest article.
 • Motivació i justificació de la realització de l’acord i vigència d’aquest.
 • S’ha de contemplar en l’acord de col·laboració els serveis que oferirà cadascuna de les entitats que intervenen, atenent als nivells d’assessorament que s’estableixen al Decret 9/2012, de 17 de gener.
 • Lloc, data i signatura de les parts que intervenen en l’acord.

Un cop inscrites, les entitats d'assessorament agrari han de complir les obligacions següents:

 • Oferir serveis d’assessorament lligats al nivell d’assessorament reconegut.
 • Disposar, independentment del nivell d’assessorament reconegut, d’un equip de personal tècnic coherent amb la dimensió, el nombre i la tipologia d’explotacions agràries a les quals es presta el servei d’assessorament.
 • Disposar de personal tècnic acreditat i vetllar perquè es realitzi la formació contínua.
 • Garantir la imparcialitat i assegurar un tracte d’igualtat a totes les persones assessorades.
 • Permetre al personal del Departament l’accés a les oficines i instal·lacions, així com el control documental i altres verificacions necessàries amb l’objecte de poder realitzar les comprovacions pertinents.
 • Aportar al Departament tota la documentació i informació que es requereixi en aplicació del règim de control i als efectes de comprovar la fiabilitat i eficàcia de l’assessorament i avaluar l’activitat de l’entitat.
 • Cooperar amb el Departament en la gestió i l’execució de campanyes de profilaxi i d’eradicació de malalties lligades a la producció agrícola i/o ramadera, o d’altres actuacions que es puguin establir, en les condicions i amb les compensacions que, si escau, s’estableixin.
 • Disposar d’un sistema informàtic en cadascuna de les seves oficines en el qual es registrin els serveis d’assessorament que s’ofereixen, amb indicació, almenys, de les dades de l’explotació agrària i del personal tècnic assessor que porta el seguiment. El Departament pot accedir a aquest sistema informàtic amb el propòsit de dur a terme el seguiment i el control de les actuacions que realitza l’entitat d’assessorament i el personal tècnic assessor que té contractat.
 • Presentar anualment, durant el primer trimestre de l’any següent, a la direcció general competent en matèria d’assessorament agrari, una memòria d’actuacions, en la qual constin els resultats de la seva activitat, els objectius assolits, els reptes i les mancances.
 • Les entitats que prestin serveis d’assessorament i el personal de què disposin hauran de complir el que estableix l’article 13 del Reglament CE 73/2009, del Consell, de 19 de gener, en relació amb la prohibició de divulgar informació o dades de caràcter personal o individual. En tot cas aquesta informació resta subjecta al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Aplicar les metodologies de treball i protocols que el Departament estableixi, i vetllar perquè el personal assessor les adopti en el desenvolupament de la seva activitat.

El Registre d'entitats d'assessorament agrari de Catalunya depèn de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la qual gestionarà el funcionament.

Per a més informació o per formular qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l'adreça electrònica assessorament.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  13.02.2012