• Imprimeix

Presentació

El Departament elabora anualment el Pla anual de transferència tecnològica (PATT).

El PATT inclou actuacions de l’àmbit de la recerca i la investigació -les anomenades activitats demostratives- i de l’àmbit de la divulgació i la transferència de coneixements tècnics i de gestió -anomenades activitats puntuals.

L'actual edició 2018 es va aprovar per resolució del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DOGC núm. 7569 - 01/03/2018).

Per a l'execució de totes aquestes activitats, el Departament compta amb la col·laboració de més de 100 entitats (empreses públiques, empreses privades, consorcis, cooperatives, agrupacions de productors, sindicats, fundacions, grups LEADER, altres Administracions, etc.) vinculades als sectors agraris, ramaders, agroindustrials, forestals i del medi rural i pesquer de Catalunya.

Destaquem

RESOLUCIÓ ARP/310/2018, de 22 de febrer,

per la qual s'aprova el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2018. (DOGC núm. 7569 - 01/03/2018)

Les activitats demostratives són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes  o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

Les activitats puntuals del PATT tenen un caràcter marcadament divulgador i dinamitzador de coneixements per al teixit tècnic i productiu de l'àmbit agrari català. Aquestes activitats es realitzen en dates i programes concrets i es classifiquen en les següents tipologies:

Jornades tècniques

Activitats de divulgació oberta de coneixements tecnològics i de gestió amb la participació d'experts  procedents d'organismes públics i/o del sector privat.

Seminaris tècnics

Intercanvi de coneixement tecnològic i de gestió entre tècnics i productors de determinats sectors tecnològics i productius.

Jornades de camp

Assistència a actes de divulgació tecnològica en el marc de jornades tècniques, fires agràries i/o demostracions pràctiques d'equips en condicions reals de treball.

Data d'actualització:  01.03.2018