• Imprimeix

Servei d'assessorament i reconeixement en la FP

 

Informació

Servei d’Assessorament

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

El servei d’assessorament té com a objectiu la construcció d’un itinerari formatiu i professional.

L’assessorament és el requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Podeu trobar més informació a www.serveifp.cat i més endavant en aquesta mateixa web.

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Del dia 03/09/2018 al 19/09/2018, presencialment a la secretaria de l’escola, en horari de 9:00 a 14:00h

Documentació a presentar:

Full de sol·licitud al servei d'assessorament + DNI o equivalent

Admissió de sol·licituds pel servei d'assessorament

 

Oferta de places:

Família agrària

Places

CFGM Producció agropecuària

10

 

La publicació de la llista provisional d'admessos i places de reserva es farà el dia 21/09/2018, en aquest mateix apartat

Reclamacions a la llista de persones admeses: del dia 24/09/2018 al 26/09/2018 a la secretaria del centre

La publicació de la llista definitva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l'inici de les sessions d'assessorament: el dia 28/09/2018, en aquest mateix espai.

 

Inscripció al servei d'assessorament

La inscripció al servei d'assessorament i presentació de la documentació de pagament es farà del dia 02/10/2018 al 05/10/2018, a la secretaria del centre

El preu del servei d’assessorament és de 60€, segons l'ordre de preus públics de les escoles i centres del Departament vigent. Estan exempts les persones que han demanat l'ajut de primera instal·lació.

Documentació a presentar:

Full d'inscripció + resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció o bonificació de pagament

Fases del servei d'assessorament

Calendari i convocatòria de les persones interesades: dia 24/10/2018,  a les 11:00h, al centre

 

1a Fase: Presentació

2a Fase: Declaració de l'objectiu professional que desitja assolir

3a Fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa la persona

4a Fase: Relacionar la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu

5a Fase: Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu

6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat

7a Fase: Lliurament de l’Informe d’assessorament a la persona usuària

Servei de Reconeixement

La seva finalitat és reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per utilitzar aquest servei és imprescindible l’Informe del servei d’assessorament o Procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. 

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Del dia 08/04/2019 al 19/04/2019, presencialment a la secretaria de l’escola, en horari de 9:00 a 14:00h

Documentació a presentar:

Full de sol·licitud al servei de reconeixement
Fotocòpia DNI o equivalent
Informe d'assessorament
Vida laboral o document justiificatiu de la seva experiència

Admissió de sol·licituds pel servei de reconeixement dels aprenentages

Oferta de places:

Família agrària

Places

CFGM Producció agropecuària

10

La publicació de la llista provisional d'admessos i places de reserva es farà el dia 23/04/2019, en aquest mateix apartat

Reclamacions a la llista de persones admeses: del dia 24/04/2019 al 26/04/2019 a la secretaria del centre

La publicació de la llista definitva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l'inici de les sessions d'assessorament: el dia 01/05/2019, en aquest mateix espai.

Inscripció al servei de reconeixement

La inscripció al servei de reconeixement i presentació de la documentació de pagament es farà del dia 06/05/2019 al 10/05/2019, a la secretaria del centre

El cost del servei de reconeixement és de 18€ per Unitat Formativa LOE

Documentació a presentar:

Full d'inscripció + resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció o bonficació de pagament

Si es disposa de certificacions d’unitats de competència acreditades:

  • Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals, eximent del pagament
  • Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat, eximent del pagament
  • Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, eximent del pagament

Fases del servei de reconeixement

Calendari i convocatòria de les persones interesades: dia 22/05/2019,  a les 11:00h, al centre

Anàlisi de la documentació presentada per la persona usuària per tal de preparar l’entrevista i determinar la documentació complementària a aportar.

Anàlisi de l’informe d’assessorament elaborat en el servei d’assessorament, o document equivalent.

Informació a la persona usuària de la documentació complementària a aportar, si escau.

Entrevista per contrastar i valorar l’experiència aportada per la persona usuària i copsar si les seves capacitats abasten, globalment, els resultats o
capacitats establertes per a la unitat formativa o crèdit del Títol d’FP.

Publicació dels resultats provisionals del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials

Reclamacions als resultats

Publicació dels resultatsdefinitius del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials

Lliurament de certificacions

Data d'actualització:  06.07.2018