• Imprimeix

Incorporació a l'empresa agrària

Activitat amb joves

La modernització i el relleu generacional són indispensables per garantir el futur del sector agroalimentari. Perquè les persones joves s’incorporin a l’activitat agroalimentària amb garanties d’èxit, abans han d’assolir les competències professionals que els permetran  desenvolupar els seus projectes empresarials dins del sector agrari.

Les formacions que acrediten la capacitació professional agrària per a la incorporació al sector agrolimentari són:

  • Titulació universitària que habiliti per a la professió regulada d’enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic forestal, enginyer de forests o veterinari.
  • Tècnic o tècnica superior en gestió i organització d’empreses agropecuàries o en paisatgisme i medi rural amb orientació en gestió d’empresa agropecuària.
  • Certificats de professionalitat de gestió de la producció agrícola o de gestió de la producció ramadera.

 

Si la persona jove no disposa de la formació necessària, haurà de completar un itinerari formatiu personalitzat, que elaborarà un tutor o tutora d’incorporació assignat pel Servei de Formació Agrària. El tutor o tutora d’incorporació també orienta i dona suport al jove durant tot el seu procés de formació amb l’objectiu d’assolir l’itinerari formatiu dins del terminis fixats.

L’itinerari formatiu consta d’una part obligatòria, d’una durada màxima de 400 hores, i una part de formació recomanable, que es considera útil per al jove.

La formació que ha d’adquirir per incorporar-s’hi se centra en dos àmbits: 

  • Formació en gestió empresarial. Té com a objectiu dotar de les competències bàsiques sobre gestió necessàries per administrar i gestionar la seva empresa. Té com a referència la formació en gestió empresarial organitzada per les escoles agràries.
  • Formació tecnològica, adequada al projecte d’incorporació. Té per objectiu facilitar l’adquisició dels coneixements professionals i les habilitats tècniques necessàries sobre la matèria pròpia del sector al qual s’incorpora la persona jove. Té com a referència la formació tecnològica dels cicles formatius de grau mitjà de la família agrària i inclou la que determina la normativa segons el tipus d’explotació.

Les activitats formatives, obligatòries o recomanades, es dissenyen cada any i formen part de l’oferta de les escoles agràries:

  • formació professional inicial (cicles formatius),
  • formació contínua consistent en cursos en format presencial, semipresencial i a distància, treballs, jornades tècniques, visites i pràctiques o estades en empreses capdavanteres del sector,
  • o mitjançant els cursos validats pel DARP que ofereixen altres entitats professionals i educatives.

Es pot convalidar tant la formació acadèmica com la formació contínua que s’hagin cursat prèviament i hagin estat homologades/validades. Així mateix, les persones amb experiència laboral prèvia poden convalidar la formació tecnològica acreditada que tingui relació amb el projecte al qual s’incorpora.

El DARP convoca anualment els ajuts de primera instal·lació a l’empresa agrària per a joves agricultors i agricultores.

La sol·licitud de l’ajut es fa amb la Declaració Única Agrària (DUN), d’acord amb les bases reguladores del Contracte Global d’Explotació, descrites a l’annex 1. Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.

Els sol·licitants han de ser persones entre 18 i 40 anys que s’instal·len per primera vegada en una explotació agrària i que disposen de la formació professional adient o es comprometen a fer-la. A més, han de complir els altres requisits establerts per la normativa.

La quantia de l’ajut surt publicada en la convocatòria anual i consta d’una prima base i uns increments destinats a afavorir la incorporació de les dones, la creació de llocs de treball i l’agricultura ecològica o bé facilitar la compra de terres i animals.

Data d'actualització:  24.04.2018