• Imprimeix

Validació de cursos

La validació de cursos és un procés administratiu regulat per l’Ordre AAM/7/2015 que poden realitzar entitats (publiques o privades). No està obert a persones individuals.

Les normatives que regulen els cursos poden establir límits al tipus d’entitats que poden realitzar els mateixos. Per exemple, en el cas dels cursos de fitosanitaris només poden realitzar aquest tipus de cursos universitats, centres docents, organitzacions de productors agraris i altres entitats vinculades al sector agrari. I també, per a poder validar aquest tipus de cursos, s’ha de fer l’homologació del centre (equipaments, instal·lacions) prèviament.

Altres normatives poden establir altres requisits.

La validació té per objectiu:

  • Permetre l’obtenció de la qualificació necessària tant a efectes de complir amb els requisits de les diferents mesures i ajuts públics a nivell autonòmic, estatal o bé comunitari, com per a l’obtenció de l’acreditació que permeti la realització d’activitats regulades per l’Administració.
  • Assegurar la idoneïtat dels programes, dels continguts, del desenvolupament dels cursos esmentats i de l’aprofitament acadèmic dels alumnes, que han d’haver superat l’edat d’escolarització obligatòria.

A partir del 15 de juny del 2016 es posa en marxa un nou procediment per a la validació dels cursos de formació per a la millora de la qualificació professional agroalimentària.

Es recorda que no es validaran cursos realitzats entre el 15 de juliol i l’1 de setembre, ambdós inclosos.

Destaquem

ORDRE AAM/7/2015, de 13 de gener,

sobre el procediment per a la validació de cursos per a la millora de la qualificació professional agroalimentària i del medi natural. (DOGC núm. 6793 - 21/01/2015)

Bústia de validació de cursos

validacionsformacio@gencat.cat

Serveis territorials

Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre

Servei de Formació Agrària

Contacte, funcions i normativa

Per a presentar la sol·licitud, caldrà emplenar el nou model normalitzat que trobareu seguint el tràmit relacionat amb aquest text. 

Un cop emplenat amb les dades que es demanen, s’haurà de trametre, mitjançant correu electrònic, a l’adreça següent: validacionsformacio@gencat.cat 

Per aquest nou procediment per a la validació dels cursos de formació per a la millora de la qualificació professional agroalimentària s'han creat unes instruccions per a totes les entitats que s'hi acullin. En el document relacionat se’n descriuen les etapes.

A més, els exàmens es realitzaran a les escoles agràries o, en funció de les circumstàncies, en aquelles dependències que s’indiquin. Els exàmens s’efectuaran el primer i tercer dimarts de cada mes, dintre de l’any acadèmic. El calendari previst el trobareu en el document relacionat.

Quan una entitat mai no ha organitzat cursos sobre manipulació i aplicació de productes fitosanitaris, serà necessari que, abans de presentar la sol·licitud per a realitzar-ne, estigui donat d’alta a la relació d’entitats autoritzades per a impartir aquest tipus de formació.  

Per tal de poder fer aquest tràmit, ens caldrà el següent: 

  • Una memòria en la qual s’expliqui la naturalesa, objectius, àmbit d’actuació i trajectòria de la seva entitat en l’àmbit de la formació. Aquesta memòria haurà d’estar signada pel responsable corresponent (gerent, director, etc.)
  • En el mateix document, s’hauria de detallar els vincles de l’entitat  amb el món rural i/o el sector agroalimentari; per exemple, si imparteixen o han impartit formació dirigida a col·lectius que formin part d’aquests àmbits.
  • La indicació de quina o quines de les modalitats de formació pretenen impartir (presencial/no presencial). Cas que optin per la modalitat no presencial, hauran de sol·licitar una entrevista amb el Cap del Servei de Formació Agrària per tal de validar el seu model formatiu.
  • La indicació de quins nivells volen impartir. La gran majoria de les entitats de formació només imparteixen els cursos bàsic i/o qualificat. Els de fumigador i pilot tenen unes exigències més elevades quant a les instal·lacions i al dispositiu didàctic. 
  • Com és lògic, la tria dels nivells comportarà la justificació que vostès disposen dels mitjans adequats per a impartir els cursos de què es tracti. Així, caldrà que ens acreditin si disposen de les instal·lacions necessàries per a la formació teòrica (si són aules de propietat o de lloguer, quina superfície tenen i quin material utilitzen) així com per a la realització de les pràctiques.

Aquesta documentació l’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic: validacionsformacio@gencat.cat. Un cop verificada per part del nostre servei, si no hi ha cap mancança i no es considera necessari reclamar informació addicional o aclariments d’algun aspecte, fem la proposta d’inclusió de la seva entitat en la relació de les autoritzades. D’aquesta matèria se n’ocupa el Servei de Sanitat Vegetal, que després d’afegir la nova entitat a la relació esmentada també l’envia al “Ministerio”, per tal que aquest ho publiqui al seu web i constin entre les entitats facultades per a impartir aquesta formació arreu de l’estat. Òbviament, el DARP també ho publica al web institucional, tal i com poden comprovar a través d’aquest enllaç:  http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/07639/a1047-03-an1.xls   

Més detalls els poden obtenir tot dirigint un missatge de correu electrònic a aquesta adreça: validacionsformacio@gencat.cat

Per a més informació adreceu-vos al Servei de Formació Agrària als Serveis Centrals del Departament d'Agricultura a Barcelona.

Data d'actualització:  20.12.2018