Mesura d’un cabirol

Creació

La Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça es va crear mitjançant l'Ordre de 8 de setembre de 1986 de la Generalitat de Catalunya. Amb l'Ordre de 8 de juny de 1998 posterior es va definir la composició i les funcions de la comissió esmentada.

Tenint en compte que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de caça, i a causa de la gran expansió de la caça major al nostre territori, es va crear una comissió d'homologació pròpia, per agilitar els tràmits i a la vegada crear un registre amb les dades dels trofeus homologats.

Per qui està formada?

La comissió està formada pels membres següents:

 • Dos representants de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
 • Un representant de la Federació Catalana de Caça.
 • Sis vocals escollits entre persones de reconeguts coneixements en temes de caça major i homologació dels seus trofeus, nomenats pel director o directora general, a proposta de la Federació Catalana de Caça i del Servei d'Activitats Cinegètiques.
 • El president i el secretari són nomenats pel director o directora general a proposta i entre els vocals de la comissió.

 

L'actual composició de la comissió és la següent (darrera actualització octubre de 2013):

 • President: Sr. Josep Hernández Fernández
 • Secretari: Sr. Josep M. Nogués i Escoda
 • Vocal: Sr. Antoni Vila i Satorre
 • Vocal: Sr. Josep Roura i Fornés
 • Vocal: Sr. Miquel Serra i Cornet
 • Vocal: Sr. Josep Joan Serdà i Dasquens
 • Representant DARP: Sr. Jordi Ruiz Olmo
 • Representant DARP: Sra. Montserrat Rubio
 • Representant FCC: Sr. Josep Jordà i Barreras

 

Quines funcions té?

Les funcions de la comissió són:

1. L'homologació oficial de tots els trofeus de caça de Catalunya, aplicant les fórmules internacionals CIC, així com les seves normes i barems.
2. L'homologació de trofeus procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol, a petició del propietari.
3. La tramesa d'informació a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi sobre temes relacionats amb la caça major, tant a petició d'aquesta com per iniciativa pròpia.

 

La Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça actua a Catalunya com a representant de la Junta Nacional d'Homologació de Trofeus de Caça pel que fa a l'homologació en l'àmbit nacional i internacional. A efectes estadístics, s'envia còpia de les certificacions dels trofeus homologats per la comissió a la junta nacional esmentada.

Els trofeus homologats per la comissió que estiguin entre els cinc primers d'Espanya s'envien a la Junta Nacional d'Homologació de Trofeus de Caça perquè es mesurin i posteriorment obtenir la mitjana entre les dues mesures, que serà la que es considerarà vàlida.

En el camp i les reserves nacionals de caça, la mesura de les banyes de l'animal caçat la fan els guardes de fauna, agents rurals o personal de Forestal Catalana, a través d'unes taules, i a l'efecte de poder fer el cobrament de la quota complementària. Qui fixa la puntuació final obtinguda i si correspon medalla o no, és la Comissió de Catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça.

La comissió atorga un diploma anual per als millors trofeus. Les condicions són les següents:

 • Es donarà un diploma anual al millor trofeu de cada espècie, caçada a Catalunya i homologada dins de l'any natural.
 • El trofeu ha d'estar homologat per la comissió.
 • El diploma esmentat per a cada espècie es donarà al propietari del millor trofeu i un altre al titular del terreny cinegètic on s'ha caçat.

On i quan s'homologa?

Lloc i dates per homologar: Actualment la seu és:

     Generalitat de Catalunya (Forestal Catalana)-Comissió de catalunya d'Homologació de Trofeus de Caça (CCHTC):
     c/ Torrent de l'Olla, 218, 1r, 08012 Barcelona     Telèfon/fax: 93 411 09 26 / 93 491 48 59 (Sra. Esther Ollé)

     Horari: Principalment, els darrers dimarts dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre, d'11h a 13 h.

     (S'aconsella trucar abans per confirmació de dates)

 

Documentació que cal aportar a l'hora d'homologar:

 • Sol·licitud degudament complimentada i signada que inclou: 
  • Nom i cognoms de la persona que lliura el trofeu.
  • Nom i cognoms i dades de contacte del propietari del trofeu.
  • Data de la cacera.
  • Lloc on ha estat abatut el trofeu, indicant la reserva, l'àrea de caça, la finca privada, la finca local o l'àrea privada de caça. També ha d'indicar-se el municipi, la província i la comunitat autònoma.
  • Número de matrícula de l'àrea privada de caça o autorització en els casos en els quals no existeixi cap altre document establert anteriorment.

 **Recordar que han de transcórrer més de 30 dies entre la data de cacera i la data d'homologació.

 

Trofeus de caça per a l'homologació

Es consideren trofeus de caça per a l'homologació les espècies següents:

 • Isard (Rupicapra pyrenaica)
 • Cabra salvatge (Capra hispanica)
 • Cérvol (Cervus elaphus)
 • Daina (Dama dama)
 • Cabirol (Capreolus capreolus)
 • Mufló(Ovis musimon)
 • Arruí (Ammotragus lervia)
 • Porc senglar –només els ullals– (Sus scrofa)
 • Llop –només el crani– (Canis lupus)
 • Guineu -només crani- (Vulpes vulpes)

 

Taula de valoració per punts dels trofeus de diferents espècies necessaris per aconseguir medalla:

 
Espècie Nom científic Medalla d'or Medalla de plata Medalla de bronze
Isard Rupicapra pyrenaica A partir de 097 punts 92-96,99 punts 087-091,99 punts
Isard (femella) Rupicapra pyrenaica A partir de 093 punts 88-92,99 punts 083-087,99 punts
Cabra salvatge Capra hispanica A partir de 230 punts 220-229,99 punts 205-219,99 punts
Cérvol Cervus elaphus A partir de 181 punts 173-180,99 punts 165-172,99 punts
Daina Dama dama A partir de 180 punts 170-179,99 punts 160-169,99 punts
Cabirol Capreolus capreolus A partir de 130 punts 115-129,99 punts 105-114,99 punts
Mufló Ovis musimon A partir de 205 punts 195-204,99 punts 185-194,99 punts
Arruí Ammotragus lervia A partir de 350 punts 330-349,99 punts 310-329,99 punts
Senglar (només els ullals) Sus scrofa A partir de 110 punts 105-109,99 punts 100-104,99 punts
Llop (només el crani) Canis lupus A partir de 41 punts 39-40,99 punts 37-38,99 punts
Guineu (només el crani) Vulpes vulpes A partir de 25 punts 24,50-24.99 punts 24-24,49 punts

 

Catàleg de trofeus de caça homologats a Catalunya 2000-2006

Aquesta Comissió, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, va confeccionar el Catàleg de trofeus de caça homologats a Catalunya 2000-2006.

Data d'actualització:  20.11.2017