El Consell de Caça de Catalunya és un òrgan consultiu adscrit al Departament d'Agricultura en què estan representats els sectors, entitats i departaments de la Generalitat implicats en la gestió cinegètica a Catalunya. Actualment està format per un total de 40 membres presidits pel director o directora general del Medi Natural i Biodiversitat. Aquest òrgan es reuneix periòdicament, i com a mínim una vegada l'any, per informar el DAAM sobre aspectes relacionats amb la caça i sobre les espècies cinegètiques, entre els quals destaca la normativa que regula anualment la temporada de caça.

Entre els membres, a part del mateix DAAM, hi ha representants del Departament d'Interior i del de Presidència, a més de representants de la Federació Catalana de Caça, de les societats de caçadors, dels caçadors, dels comerciants d'armes, dels propietaris forestals, dels sindicats agraris, de les institucions científiques i dels col·lectius conservacionistes.

Hi ha, a més, a cada àmbit territorial, un consell territorial amb una proporció similar de representants i entitats en què es discuteixen i debaten els aspectes més locals referits a la caça. Els membres són nomenats pel director o directora general del Medi Natural i Biodiversitat segons el que es desprèn del Decret.

Funcions del Consell de Caça de Catalunya

 • Estudiar i proposar mesures de foment i de millora de l'ordenació, la protecció, la conservació i l'aprofitament de la riquesa cinegètica.
 • Conèixer els períodes hàbils de caça, les vedes i les limitacions de la caça en circumstàncies especials.
 • Estudiar i proposar la creació de terrenys sotmesos al règim cinegètic de caça controlada.
 • Informar i orientar sobre les mesures de control cinegètic als espais naturals protegits.
 • Conèixer les estadístiques d'espècies cinegètiques i d'aprofitaments cinegètics. 
 • Estudiar les mesures per a l'establiment de proves d'aptitud prèvies a l'obtenció de la llicència de caça.
 • Informar sobre les mesures de control per a les repoblacions cinegètiques i de protecció d'espècies amb risc de desaparèixer.
 • Estudiar les mesures encaminades a la formació i l'ampliació del personal encarregat de la vigilància de la caça.
 • Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que, en aquesta matèria, li sigui encomanada per disposicions legals o pel conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Funcions dels consells territorials de caça

Són funcions dels consells territorials de caça informar i fer propostes sobre: 

 • La fixació dels períodes hàbils de caça, les vedes i les limitacions en circumstàncies especials.
 • Els plans d'ordenació cinegètica de les àrees privades de caça.
 • Les mesures de control cinegètic de terrenys.
 • Les mesures de control per a les repoblacions cinegètiques i de protecció d'espècies amb risc de desaparèixer. 
 • Qualsevol altra matèria relacionada amb la fauna cinegètica i protegida que li sigui sotmesa.
Consell de Caça de Catalunya

Contacte, funcions, components i normativa

Data d'actualització:  16.06.2010