Comunicació per a efectuar una repoblació o un alliberament

S’entén per repoblació el conjunt d’actuacions que comporten l’amollada d’exemplars d’espècies de la fauna salvatge autòctona cinegètica autoritzada, en època de veda, amb l’objectiu de recuperar els efectius reproductors de les seves poblacions i les densitats en el medi.

D’altra banda, s’entén per alliberament el conjunt d’actuacions que comporten l’aviada d’exemplars de la fauna salvatge cinegètica autòctona autoritzades durant la temporada hàbil de caça de cada espècie a fi de caçar-les en un període curt de temps i sense una finalitat reproductora.

Per efectuar aquests alliberaments i repoblacions dins d’àrees privades o locals de caça, cal una autorització del servei territorial corresponent del departament competent en matèria de caça.

Un cop els serveis territorials autoritzin el repoblament / l’alliberament, i d’acord amb la resolució anual de vedes, s’ha de comunicar, mitjançant aquest formulari, amb una antelació mínima de 48 hores, el dia en què es farà l’actuació. Cal concretar-hi el terreny cinegètic, el lloc, la data i hora de trobada i les espècies a repoblar i/o alliberar.

El nombre total d’exemplars d’espècies a alliberar o repoblar durant el conjunt de la temporada no pot superar la quantitat total que figuri al pla tècnic de gestió cinegètica de l’àrea privada o local de caça vigent.

Els camps marcats amb * són obligatoris.
Àrea privada de caça (APC)
Titular de l'APC
Persona representant de l'APC
Dades de la repoblació o alliberament
Tipus d'actuació


Espècies a repoblar o alliberar
Observacions

Data de l'actualització: 29.03.2016