• Imprimeix

Sistemes d'avaluació del risc d'incendi

La Direcció General de Forests del Departament d'Agricultura té encomanada la prevenció dels incendis forestals.

És dins d'aquesta responsabilitat on s'emmarca el sistema d'avaluació de l'evolució del perill d'incendi forestal. En aquest recull es presenten diferents eines per valorar el perill d'incendi que de forma ininterrompuda se segueixen a la Direcció General al llarg de l'any. Totes es valoren individualment i en conjunt i a partir d'aquí s'elabora el mapa de perill diari que és l'eina per donar suport a les decisions que dia a dia es prenen a la Direcció General com l'activació del Pla Alfa, el moviment d'efectius, la coordinació amb bombers i protecció civil, l'avís a les entitats territorials, les autoritzacions per fer foc, l'avís de perill a la població, etc.

Aquestes eines són:

  • Mesura directa en camp d'humitat de combustibles.
  • Mapes de variables i índexs de perill de component meteorològic.
  • Càlcul de percentils de les variables bàsiques.
  • Informació històrica d'incendis i situacions ocorregudes els darrers anys.
  • Gràfics de sensors específics de seguiment del risc.
  • Seguiment de patrons meteorològics sinòptics relacionats amb el risc d'incendi.
  • Mapes estàtics: combustibles forestals, inflamabilitat, altimetria...

 

Destaquem

Direcció General de Forest Blog Bomberscat

Incendis, estratègies i ecologia del foc forestal

Projecte Cooperem

Departament d'Interior

Amb la finalitat de calcular el perill i valorar-lo de forma global per a la totalitat del territori, es genera un mapa perill de risc d'incendi forestal. Aquest mapa es genera agrupant la informació que es recull procedent de les diverses fonts que ofereixen dades rellevants sobre l'evolució del perill d'incendi forestal.
El Mapa de Risc
El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la DGMNB, la realització de determinades actuacions preventives i, en els casos dels nivells 2 i 3, també l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya).

Els nivells del Pla Alfa i les actuacions concretes que comporten per als efectius de la DGMNB es relacionen a continuació:

NivellActuacions bàsiques
NIVELL 1:
Vigilància prioritària d'incendis forestals
- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.
- Identificació de l'autor del foc.
- En cas de perill, s'ha de fer apagar.
- Control de llocs predeterminats d'especial risc.
NIVELL 2:
Vigilància exclusiva d'incendis forestals
- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.
- Identificació de l'autor del foc.
- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals.
- Control de llocs predeterminats d'especial risc.
- Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
- Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
- Control d'abocadors predeterminats.
NIVELL 3:
Vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals
 
- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.
- Identificació de l'autor del foc.
- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals.
- Control de llocs predeterminats d'especial risc.
- Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
- Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
- Control d'abocadors predeterminats.
- Control d'accés a determinats massissos forestals.
- Establiment d'un comitè de coordinació a la seu de la Unitat Operativa.
- Establiment de centres de coordinació d'efectius en les zones d'actuació.


Pla Alfa

Informació relacionada

Dins de la categoria de cobertes estàtiques, cal destacar el mapa de combustibles forestals elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Forestal (CREAF)

Estat dels combustibles forestals

El coneixement directe de l'estat de la vegetació és una dada de gran valor. La DGMNB mostreja al llarg de l'any el combustible en nou localitats de Catalunya. Es mostregen 2 o 3 espècies per localitat. Les espècies mostrejades són: pi blanc, garric, romaní, estepa negra i cirerer d'arboç. La periodicitat de mostreig és quinzenal o mensual en funció de l'època de l'any i de la situació de risc.
Mapa de combustibles forestals
La previsió meteorològica és molt important en la confecció del mapa de risc d'incendi forestal. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya són l'eina de referència. Aquest servei també facilita informació més detallada en els casos en què es considera necessari.

Estacions meteorològiques automàtiques

Una eina bàsica del sistema són les estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). L'any 1993 es va fer, en base a les estacions, la primera aplicació per al càlcul d'índexs de risc d'incendi forestal. En conjunt representen més d'un centenar d'estacions que segueixen cada hora l'evolució de les variables meteorològiques implicades en l'evolució del perill d'incendi forestal. Amb les dades de les estacions automàtiques es generen mapes i gràfiques de diverses variables i índexs. La periodicitat amb què s'elaboren (horària, diària...) resta en funció de la variable representada.

Mapes horaris

Per poder analitzar la influència de les diferents variables meteorològiques sobre el combustible forestal cal una visió individualitzada de cadascuna. Això s'aconsegueix generant, amb periodicitat horària, mapes de Catalunya que representen una a una les diferents variables i índexs horaris. Es visualitzen:

- Mapes de les variables bàsiques: Temp, HR, direcció i velocitat del vent, radiació i pluviometria.
- Mapes de càlculs intermedis: Eto, ombreig, humitat de combustible i reserves d'aigua del sòl.
- Mapes d'índex elaborats: probabilitat d'ignició, I87.

Mapes diaris: l'Índex Canadenc

Amb periodicitat diària s'elaboren mapes que reflecteixen els valors dels diversos components de l'Índex Canadenc.

El Pacinc

Una visió global del conjunt de les estacions s'obté del Pacinc (1995). El Pacinc és un programa de visualització de la situació de perill en cadascuna de les estacions. A la pantalla de l'ordinador es pot veure hora a hora el risc d'incendi forestal valorat, bàsicament, segons la humitat del combustible fi mort estimada a partir de dades meteorològiques. L'any 1996 es va implantar el càlcul de percentils per a les estacions de sèrie més llarga. Informació complementària i molt més detallada es troba en prémer qualsevol dels punts que representen les estacions.

Així, per cada estació es pot obtenir una llista de les últimes 24 hores que reflecteix l'evolució de les variables meteorològiques bàsiques i diversos índexs calculats i també els seus valors representatius intermedis, tot de generació horària. D'altra banda es poden obtenir els valors de probabilitat d'ocurrència de les variables bàsiques.

Altres gràfiques permeten seguir l'evolució en percentils de les variables meteorològiques bàsiques en períodes setmanals.
Estacions meteorologiques automatiques
De l'estudi dels grans incendis forestals passats realitzat per la Universitat de Barcelona, amb el suport de la DGMNB, s'ha concretat una sèrie de patrons sinòptics que es repeteixen en els grans incendis. Diàriament, es fa el seguiment d'aquests patrons amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya per trobar situacions potencials de perill i anticipar-les mentre és possible.
Informació meteorològica sinòptica
A l'hora de valorar qualsevol situació les informacions respecte situacions passades són fonamentals ja que s'aprèn bàsicament del passat. Els Agents Rurals informen i el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals manté l'estadística d'incendis. El coneixement del territori per part dels Agents Rurals i la seva experiència en situacions passades són una referència contínua per a les situacions actuals.

En la part superior es pot veure un mapa on es representen els incendis forestals que històricament s'han donat en situacions similars a les del dia d'anàlisi. En el mapa de la dreta es poden veure els incendis forestals que s'han produït els últims 30 dies. Hi ha diferents mapes amb periodicitat diversa que permeten diferents tipus d'anàlisi en funció del que es precisi en un moment determinat.
Informació històrica
Informació històrica
Data d'actualització:  29.01.2015