• Imprimeix

Obres forestals

L’Administració forestal, en sentit ampli, té encomanada la funció de vetllar pel patrimoni forestal públic. Tot i que les seves competències plenes ho són sobre el domini públic forestal propietat de la Generalitat, els serveis forestals de la Generalitat també s’han anat ocupant de les finques forestals declarades d’UP pertanyents a entitats locals per tradició de més de 150 anys.

Així doncs, les accions que es duen a terme en aquestes superfícies són les següents:

  • Formular propostes de directrius ambientals relatives a la conservació, la gestió i la millora del patrimoni natural; avaluar el grau de conservació i protecció d’aquest patrimoni, i assumir-ne, quan escaigui, la restauració i la millora. 
  • Portar a terme accions encaminades a la protecció i la preservació del medi natural per evitar accions que en puguin lesionar els valors. 
  • Coordinar i planificar les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals aplicant mesures de silvicultura preventiva. 

A més, en els últims anys s’han anat desenvolupant diferents instruments de protecció que posen en relleu la importància dels ecosistemes existents a les masses naturals (PEIN, Xarxa Natura 2000, Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, etc.). En aquest context, a més d’assegurar la persistència de les masses, cal fer un esforç més important per garantir el bon estat de conservació dels ecosistemes, que en molts casos necessiten intervencions per garantir la defensa i la conservació de la biodiversitat existent.