• Imprimeix

Pla general de política forestal (PGPF)

Eina d’ordenació del territori de Catalunya

El Pla general de política forestal (en endavant PGPF) té com a objecte establir les directrius tècniques per a l'execució d'una política forestal integral en el conjunt del territori de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, en el marc dels objectius i determinacions de la Llei esmentada, i de la legislació estatal bàsica en la matèria.

L'àmbit d'aplicació d'aquest PGPF és el constituït per la totalitat dels terrenys forestals de Catalunya i té els següents objectius:

  1. Promoure la gestió activa dels terrenys forestals, com una necessitat per potenciar llurs  funcions socioeconòmiques i ambientals, i fomentar la conservació de la biodiversitat.
  2. Recolzar la propietat i la indústria forestal com a principals agents del sector econòmic.
  3. Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l'ús de llurs productes.
  4. Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal.
  5. Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials per a fomentar sinergies.

Així mateix, atesa la seva condició de pla territorial sectorial i, d'acord amb el que disposa l'article 4.3 de la Llei 1/1995, han de ser objecte del PGPF:

  1. Fomentar el desenvolupament sostenible del país
  2. Respectar les terres d'ús forestal d'especial interès, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat.
  3. Incentivar l'ús eficient dels recursos energètics i hidràulics.
  4. Salvaguardar els espais naturals d'especial interès.
  5. Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial.

Destaquem

ACORD GOV/92/2014, de 17 de juny,

pel qual s'aprova el Pla general de política forestal 2014-2024. (DOGC núm. 6647 - 19/06/2014)

Data d'actualització:  10.06.2014