• Imprimeix

Plans d'ordenació de recursos forestals

Eina d’ordenació del territori per valorar i potenciar els recursos forestals

El Pla d’ordenació de recursos forestals (a partir d’ara PORF) sorgeix arran de la Llei 43/2003 de forests d’Espanya, article 3, en la qual es defineix com una eina d’ordenació del territori amb un contingut amb caràcter obligatori i executiu per a les matèries regulades en aquesta llei i amb caràcter indicatiu per a la resta d’actuacions, plans o programes sectorials.

En aquesta llei estatal es defineixen com a competències de la comunitat autònoma les següents:

  • L’àmbit territorial del PORF són els territoris forestals amb característiques geogràfiques, socioeconòmiques, ecològiques, culturals o paisatgístiques homogènies, d’extensió comarcal o equivalent. Es poden adaptar a aquelles comarcalitzacions i divisions d’àmbit subregional plantejades per l’ordenació del territori o altres divisions administratives específiques pròpies de les comunitats autònomes. També es consideren les condicions de mercat dels productes forestals, els serveis i els beneficis generats per les forests per delimitar-les. En el cas de Catalunya es determinen les vegueries com a àmbit territorial del PORF.
  • Les comunitats autònomes elaboren i aproven els PORF i en determinen la documentació i el contingut.
  • L’elaboració dels plans inclou la consulta a les entitats locals i als propietaris privats, a altres usuaris legítims afectats i a la resta d’agents socials i institucionals interessats, així com els tràmits d’informació pública.


La Llei forestal catalana 6/1988, de 3 de març, estableix que els PORF equivalen als plans de producció previstos en els articles 6.2 i 9.

Data d'actualització:  01.06.2010