• Imprimeix

Estudis i estadístiques

  

Anàlisi de l’estat genètic de les poblacions de truites

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha encarregat al Sr. Enric Aparició (biòleg) i al Sr. José Luis García Marín (Laboratori d'Ictiologia Genètica de la Universitat de Girona) l’anàlisi i seguiment de l’estat genètic de les poblacions de truita comuna (Salmo trutta) a les nostres aigües. Aquests treballs són la base científica per tal de poder delimitar les aigües de Reserva Genètica que figuren a la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’Ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha realitzat una síntesi dels resultats des de l’any 2014 a l’any 2017.

Estudi de la mida mitjana de la truita en les zones d'alta muntanya de Catalunya

El present estudi ha estat realitzat per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El treball l'ha realitzat l'empresa Gesna Estudis Ambientals, SL.

Una de les variables que s'han de tenir en compte alhora de planificar la gestió piscícola dels rius truiters consisteix en el coneixement de la mida a partir de la qual es reprodueix la truita en la zona que es vol gestionar.

Diagnosi ambiental de les zones lliures de pesca sense mort de Catalunya

El present diagnosi ambiental de les zones lliures de pesca sense mort de Catalunya ha estat realitzada per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El treball l'ha realitzat l'empresa Gesna Estudis Ambientals, SL.

La regressió de la Madrilla (Chondostoma miegii) a Catalunya: possibles interaccions comportamentals amb l'alburn (Alburnus alburnus)

El present estudi sobre la regressió de la madrilla (Chondrostoma miegii) a Catalunya: possibles interaccions comportamentals amb l'alburn (Alburnus alburnus) ha estat realitzat per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge. L'estudi l'ha realitzat el Departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Data d'actualització:  17.04.2018

Informació relacionada