• Imprimeix

Espècies d'interès piscícola

D’acord amb la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, les espècies es classifiquen en tres categories:

  • Protegides
  • Pescables
  • Introduïdes

Les que tenen un interès piscícola són bàsicament les espècies pescables i algunes introduïdes.

Destaquem

LLEI 22/2009, del 23 de desembre,

d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009)

REIAL DECRET 630/2013, de 2 d'agost,

pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. (BOE núm. 185 - 3/08/2013)

La pesca d'espècies protegides està prohibida.

En cas de captura accidental s'han de retornar immediatament a les aigües de procedència de la manera menys lesiva possible.

D’acord amb la resolució anual de pesca, s’estableixen les següents:

 

Espècie Nom científic
Fartet Aphanius iberus
Cavilat Cottus hispaniolensis
Samaruc Valencia hispanica
Espinós Gasterosteus gymnurus
Llop de riu Barbatula quignardi
Llop Cobitis paludica
Bavosa de riu Salaria fluviatilis
Madrilleta roja Achondrostoma arcasii
Guerxa Alosa alosa
Saboga Alosa fallax
Esturió Acipenser sturio
Llamprea de mar Petromyzon marinus
Cranc de riu ibèric Austropotamobius pallipes

Són les espècies que poden tenir un aprofitament pesquer, d’acord amb la resolució anual de pesca.

Són les següents:

 

Espècie Nom científic
Truita comuna Salmo trutta
Bagra Squalius laietanus i Squalius cephalus
Barb de Graells Luciobarbus graellsii
Barb de muntanya Barbus meridionalis
Barb cua-roig Barbus haasi
Madrilla Parachondrostoma miegii
Anguila Anguilla anguilla
Gobi ibèric Gobio lozanoi
Foxí Phoxinus bigerri
Carpí Carassius auratus
Tenca Tinca tinca
Llobarro Dicentrarchus labrax
Llissa vera Chelon labrosus
Llissa petita Liza saliens
Llissa galta-roja Liza aurata
Capplà o llissa cap pla Liza ramada
Joell Atherina boyeri
Llissa llobarrera Mugil cephalus
Rèmol de riu Platichthys flesus
Orada o dorada Sparus aurata
Agulleta de riu Syngnathus abaster

La pesca de les espècies anguila (Anguilla anguilla), bagra (Squalius laietanus i Squalius cephalus), barb de Graells (Luciobarbus graellsii), barb de muntanya (Barbus meridionalis), barb cua-roig (Barbus haasi), madrilla (Parachondrostoma miegii), gobi ibèric (Gobio lozanoi) i foxí (Phoxinus bigerri) s'ha de dur a terme sempre en la modalitat sense mort.

El carpí (Carassius auratus) i la tenca (Tinca tinca) es pescaran en la modalitat sense mort, llevat que el pla tècnic de gestió piscícola n'estableixi l'aprofitament o sacrifici.

Els exemplars capturats de les espècies introduïdes s’han de sacrificar obligatòriament.

 

Espècie Nom científic Observacions
Perca americana Micropterus salmoides  
Salvel·lí Salvelinus fontinalis  
Luci Esox lucius  
Sandra Sander lucioperca  
Silur Silurus glanis  
Perca Perca fluviatilis  
Peix gat Ameiurus melas  
Peix sol Lepomis gibbosus  
Alburn Alburnus alburnus  
Gambúsia Gambusia holbrooki  
Peix gat puntejat Ictarulus punctatus  
Pseudorasvora Pseudorasbora parva  
Rutil o madrilleta vera Rutilus rutilus  
Gardí Scardinius erythrophtalmus  
Brema blanca Abramis bjoerkna  
Misgurn del Japó o dojo Misgurnus anguillicaudatus  
Carpa herbívora Ctenopharyngodon idella  
Fúndul Fundulus heteroclitus  
Cranc americà o roig Procambarus clarkii  
Cranc de senyal Pacifastacus leniusculus  
Cranc americà ratllat Orconectes limosus  
Truita irisada Oncorhynchus mykiss Afectada per la sentència 637/2016 del Tribunal Suprem. Té la consideració que figura al Reial Decret 630/2013
Carpa Cyprinus carpio Afectada per la sentència 637/2016 del Tribunal Suprem. Té la consideració que figura al Reial Decret 630/2013
Qualsevol altra de nova aparició que no sigui considerada autòctona.    

Les espècies exòtiques invasores es regulen segons l'especificat al Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Les especies exòtiques invasores catalogades poden ser capturades en el marc de les estratègies, els plans i les campanyes de control com a mesura de gestió, control i eradicació. En aquests casos, i també en el cas de captura accidental, han de sacrificar-se en el moment de la captura, sigui quina en sigui la longitud, i en cap cas poden mantenir-se vives en sacs de retenció o ser retornades al medi natural.

Documentació

Publicació Peixos continentals de Catalunya

Ecologia, conservació i guia d'identificació

 

Peixos continentals de Catalunya és el primer llibre dedicat exclusivament als peixos dels sistemes fluvials del nostre país, i és el resultat de molts anys d’una dedicació entusiasta per conèixer millor els nostres peixos continentals i l’ecologia dels ambients on viuen.

La part principal del llibre es centra en la identificació de les espècies de peixos.

Per a cada espècie es proporciona una fitxa amb fotografies d'alta qualitat i informació sobre el seu hàbitat, biologia, distribució i estat de conservació.

Autor/sEnric Aparicio
EditorLynx Edicions
ISBN/ISSN978-84-16728-01-5
Pàgines251
Any2016
Preu22 euros
Peixos continentals de Catalunya. Ecologia, conservació i guia d'identificació

Data d'actualització: 08.03.2017