• Imprimeix

Llicència i permisos de pesca

 

 

Aquesta llicència és una autorització per a la pràctica de la pesca recreativa (no professional) en aigües continentals i marítimes superficials des de terra o des d'una embarcació amb qualsevol estri autoritzat per a aquest tipus de pesca.

Tipus de llicències

 • R5: llicència recreativa turística d'un dia de durada.
 • R6: llicència recreativa turística de dos dies de durada. 
 • R0: llicència recreativa turística de quinze dies de durada.  
 • R1: llicència recreativa d’un any de durada.  
 • R2: llicència recreativa de dos anys de durada.  
 • R3: llicència recreativa de tres anys de durada.  
 • R4: llicència recreativa de quatre anys de durada.
 • M1: llicència recreativa sense mort d'un any de durada.
 • M2: llicència recreativa sense mort de dos anys de durada.
 • M3: llicència recreativa sense mort de tres anys de durada.
 • M4: llicència recreativa sense mort de quatre anys de durada. 
 • RM: llicència recreativa de menors. Gratuïta per a les persones menors de 18 anys. Té una vigència de quatre anys.  
 • RJ: llicència recreativa per a persones majors de 65 anys. És gratuïta i té una vigència de quatre anys.  
 • RD: llicència recreativa per a discapacitats. Té una vigència de quatre anys i és gratuïta per a persones que acreditin documentalment alguna de les situacions següents:
  • Tenir una discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent. A Catalunya, l'òrgan competent és la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal.
  • Tenir la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa reconeguda per resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat social (INSS).
  • Ésser beneficiari d'una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, reconeguda per resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa.

 

Menors d'edat

Les persones menors de 18 anys cal que presentin l’autorització del pare/mare/tutor legal per poder obtenir la llicència.

Vigència

Les llicències R5, R6, R0, R1, R2, R3, R4, M1, M2, M3 i M4 caduquen una vegada finalitzat el seu respectiu període de vigència, o en el seu defecte, al complir els 65 anys.

El període de vigència de tots els tipus de llicències comença a contar des del dia que es realitza el pagament de la mateixa, excepte la llicència R5 i R6 que es pot elegir la data de vigència a 15 dies vista.

Llicència de pesca recreativa i permís de pesca

Per pescar en una zona de pesca controlada (ZPC), a part de disposar de la llicència de pesca recreativa de superfície vigent, s'ha d'estar en possessió del corresponent permís de pesca.

Les taxes varien en funció de la classificació del tram de pesca on es vulgui pescar, de la modalitat (amb mort o sense mort) i de la durada (diari, setmanal o anual).

S'apliquen descomptes a les persones federades a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEiC) i a les associades a la Societat de Pescadors que col·labora en la gestió de la zona.

Tipus de permisos

 • Salmònids: el permís és sempre diari i pot ser amb o sense mort.
 • Intensius: el permís és sempre diari i pot ser amb o sense mort.
 • Ciprínids: el permís pot ser diari, anual, i únicament a la ZPC de Riba-roja i Flix (matrícula EB-01) també setmanal. En tots els casos és sempre sense mort (per a les espècies autòctones).


La tramitació de la llicència i el permís per mitjans telemàtics (internet) compta amb una bonificació del 10% del import.

Abans de planificar una sortida de pesca i pagar la taxa del permís corresponent, es recomana consultar els cabals circulants dels rius o l’estat dels embassaments, en funció d’on es vulgui anar a pescar.

Trobareu aquesta informació al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (conques internes de Catalunya) o Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (conca de l’Ebre).

També s’aconsella consultar la previsió del temps al web del Servei Meteorològic de Catalunya.

Data d'actualització: 03.01.2019