• Imprimeix

Ajuts d'estat en matèria de pesca i aqüicultura

El sector de la pesca i l’aqüicultura està subjecte a les normes de competència solament en la mesura determinada pel Parlament Europeu i el Consell, d’acord amb l’article 42 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). La despesa pública pot classificar-se:

  1. Mitjançant el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) cofinançat pels Estats membres i la UE d'acord amb el Reglament (UE) núm. 508/2014, relatiu al FEMP.
  2. Mitjançant ajudes estatals, és a dir, ajudes que els Estats membres concedeixen al sector pesquer i aqüícola al marge del fiançament del FEMP en el marc de l’article 42 del TFUE. En principi, les ajudes estatals són incompatibles amb el mercat interior, excepte en casos concrets com:
  • els ajuts de minimis, és a dir, aquells els imports dels quals són tan petits que és improbable que repercuteixin significativament en la competència
  • alguns tipus de subvenció, en l'àmbit del Reglament d'exempció per categories en el sector de la pesca i l'aqüicultura, que es considera que no falsegen la competència.
  • REGLAMENT (UE) núm. 1388/2014 de la Comissió, de 16 de desembre de 2014,

    pel qual es declaren determinades categories d'ajudes a empreses dedicades a la producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura compatibles amb el mercat interior en aplicació de els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DO L 369 de 2014.12.24)

Data d'actualització:  17.02.2015

Informació relacionada