• Imprimeix

Normativa europea Fons Europeu Marítim de la Pesca

 • REGLAMENT (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,

  pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DO L 347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (UE, EURATOM) núm. 1311/2013 del Consell de 2 de desembre de 2013,

  pel qual s'estableix el marc financer plurianual per al període 2014-2020. (DOUE núm L 347 - 20/12/2013)

 • REGALMENT DELEGAT (UE) 240/2014 de la Comissió, de 7 de gener de 2014

  relatiu al Codi de contucta Europeu sobre les associacions en el marc dels Fons Estructural i d'Inversió Europeus (EIE)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 184/2014 de la Comissió, de 25 de febrer de 2014,

  que estableix, d’acord al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, les condicions aplicables al sistema d’intercanvi electrònic de dades entre els Estats membres i la Comissió i l’adopció, d’acord al Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen disposicions específiques relatives al suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’objectiu de cooperació territorial europea, de la nomenclatura relativa a les categories d’intervenció del suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’esmentat objectiu. (DO L57 - 27/02/2014)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 març 2014,

  que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu , al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DO L 138 - 13/05/2014)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/616 de la Comissió, de 13 de febrer de 2015

  que modifica el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 pel que fa a les referències al Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell (OJ L 102 - 21/04/2015)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 215/2014 de la Comissió, de 7 de març de 2014,

  pel que s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeo de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, sobre les metodologies de suporto a la lluita contra el canvi climàtic, la determinació de les fites i els objectius en el marc de rendiment i la nomenclatura de les categories d’intervenció per als Fonds Estructurals i d’Inversió Europeus. (DO L 69 de 8.3.2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 1232/2014 de la Comissió de 18 de novembre

  que modifica el Reglament d'Excució (UE) 215/2014 

 • REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014,

  pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i emmagatzemament de dades. (DO L 223 - 29/07/2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 964/2014 de la Comissió, de 11 de setembre de 2014,

  pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions generals per als instruments financers. (DO L 271 - 12/09/2014)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 1011/2014 de la Comissió, de 22 de setembre de 2014
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2015/207, de la Comissió, de 20 de gener de 2015

  pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1303/2013 respecte als models de l'informe d'evolució, la presentació de la informació sobre un gran projecte, el pla d'acció conjunt, els informes d'execució per a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, la declaració de fiabilitat, l'estratègia d'auditoria, el dictamen d'auditoria i l'informe de control anual i la metodologia per a dur a terme l'anàlisi cost-benefici, i de conformitat amb el Reglament (UE) 1299/2013

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015,

  pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació i irregularitats respecte del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, del Fons Social Europeu, del Fons de Cohesió i del Fons Europeu Marítim i de Pesca. (DO L 293 de 10/11/2015)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015

  pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d’ irregularitats, relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell. (DO L 293 - 10/11/2015)

Data d'actualització:  18.02.2016