• Imprimeix

Introducció

El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 24 de juliol, relatiu al Fons europeu de la pesca, defineix les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca.

Aquest reglament FEP determina els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en el sector de la pesca, l’aqüicultura i la comercialització dels seus productes, i determina en quins àmbits es podran dur a terme les mesures estructurals en el sector.

El 22 d’abril del 2008 el Govern català va aprovar el Programa Operatiu i el corresponent Pla Financer del Fons Europeu de la Pesca (FEP) de Catalunya per al període 2007-2013, que tindrà un pressupost de 102 milions d’euros, aportats entre la Unió Europea, l'Estat i el Govern català.

Amb el nou programa es fixen les grans línies d’actuació en matèria d’ajuts per al sector pesquer, incloent-hi la transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura. El conjunt d’aquestes actuacions, a més, queden emmarcades en les prioritats establertes al Pla Estratègic de la Pesca i al Programa Operatiu del FEP per al conjunt de l’Estat.

El programa contempla cinc eixos d’actuació i estableix tota una sèrie d’actuacions prioritàries:

  • L’Eix 1 contempla les mesures destinades a l’adaptació de la Flota, i integra les actuacions destinades a la retirada definitiva d’embarcacions de pesca, parades temporals de l’activitat de pesca, modernització d’embarcacions pesqueres, foment de la pesca costanera artesanal i compensacions socioeconòmiques per als mariners afectats per les mesures d’adaptació.

    En aquest sentit està prevista la retirada de 75 embarcacions, bàsicament d’arrossegament, encerclament i rastell de cadenes. Pel que fa a la reducció de l’esforç pesquer mitjançant les parades temporals, estan previstes les parades temporals d’aquelles flotes afectades per plans de gestió i, concretament, la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona i la d’encerclament de tots els ports de Catalunya.

  • Pel que fa a l’Eix 2, inclou les mesures destinades al desenvolupament de l’aqüicultura, la pesca interior, la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

  • Totes les mesures d’interès públic s’emmarquen dins l’Eix 3, com ara les accions col·lectives dutes a terme per confraries de pescadors i altres organitzacions del sector, la protecció i desenvolupament de la flora i la fauna aquàtiques, les millores en els ports de pesca, llocs de desembarcament i fondejadors, el desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció i les operacions pilot.

  • L’Eix 4 fa referència a les mesures a prendre per al desenvolupament de les zones dependents de la pesca, que a Catalunya comprenen únicament l’àmbit del Baix Ebre i el Montsià, al Delta de l’Ebre.

  • Finalment, el més instrumental, l’Eix 5, inclou les mesures d’assistència tècnica necessàries per a desenvolupar adequadament les actuacions del Fons Europeu.

Aquestes aportacions permetran desenvolupar una acció consistent d’ajustament i promoció del sector, tant pel que fa a la pesca com a l’aqüicultura i a les activitats de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura. Així es podrà situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l’equilibri entre la rendibilitat, els recursos pesquers disponibles i el medi.

Data d'actualització:  25.01.2010