• Imprimeix

Benestar animal. Porcs

Normes mínimes per a la protecció dels porcs

Garrins

Garrins
Font: Departament

Informe tècnic per a la prevenció de la caudofàgia

Indicadors més rellevants a considerar per a la prevenció de la caudofàgia i la reducció de la pràctica de l'escuat en explotacions porcines i mesures pràctiques aplicables tant pel sector a nivell de camp com per la pròpia administració. [PDF]

Mutilacions

Model de documents per a realitzar l'avaluació de riscos de la incidència de caudofàgia a l'explotació porcina

  • Els materials utilitzats en la construcció de les instal·lacions no podran ocasionar danys i hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció.
  • Els locals d'estabulació disposaran d’un àrea de repòs confortable, de fàcil drenatge i neteja.
  • En la part de l’edifici on s’allotgin els porcs s'han d'evitar sorolls continus superiors a 85 dBA, així com sorolls sobtats o duradors. Els porcs han d'estar exposats a una llum mínima de 40 lux.
  • Els animals tindran accés a materials manipulables.
  • Els sòls seran llisos però no lliscants, i es construiran de manera que no provoquin danys o patiments als porcs, sent adequats per a la mida i pes d'aquests animals.
  • S'alimentarà a tots els porcs, al menys un cop al dia,  havent de disposar d'un sistema d’alimentació en què tots puguin tenir accés a la quantitat d’aliment suficient per satisfer les seves necessitats.
  • Tots els animals de més de dues setmanes tindran accés permanent a una quantitat d’aigua fresca suficient.
  • Estan prohibits tots tipus de procediments de mutilacions no deguts a motius terapèutics o de diagnòstic o destinats a la identificació dels animals. L’escuat, la reducció de les dents i la castració es poden realitzar únicament en determinades condicions.

1. Superfície lliure

En totes les explotacions porcines cada porc de més de 10 setmanes d'edat criat en grup (amb excepció de truges i truges joves gestants) disposarà d'una superfície lliure no inferior a:

Pes viu (kg)Metres quadrats
Fins a 100,15
Entre 10 i 200,20
Entre 20 i 300,30
Entre 30 i 500,40
Entre 50 i 850,55
Entre 85 i 1100,65
Més de 1101,00

 

La superfície total de sol lliure que haurà de disposar cada truja o truja jove després del cobriment serà com a mínim de:

Pes viu (kg)Metres quadrats
Truges criades en grup (6 a 40 truges)2,25
Truges joves criades en grup (6 a 40 truges)1,64
** Quan es criïn en grups inferiors a 6 animals, la superfície s'incrementa un 10%. En grup de més de 40 animals, la superfície es disminueix un 10%

Aquestes condicions no s'aplicaran a les explotacions de menys de 6 porcs o 5 truges amb els seus garrins.

2. Revestiments del terra

  1. Les truges gestants i les truges joves després del cobriment disposaran d’una superfície mínima d’1,3 m2 i 0,95 m2 respectivament de sòl continu compacte (SCC), entenent-se com tal aquell tipus de sòl, que amb independència del material, forma o disseny, té com a màxim un 15% d’obertures de drenatge en tota la seva superfície.
  2. Quan s’utilitzin sòls de formigó engraellat per a porcs criats en grups, l’amplada de les fenedures i les biguetes serà de:

 

  Fenedura mm màxim Bigueta mm mínim
Garrins 11 50
Garrins deslletats 14 50
Porcs destellats 18 80
Truges i truges joves 20 80

3. Truges i truges joves

Les truges i truges joves s’han de mantenir en grups entre les 4 setmanes posteriors al la cobriment i els 7 dies anteriors al part. (Aquest requisit no s’aplica a explotacions amb menys de 10 truges de capacitat, sempre i quan els recintes permetin que es puguin donar la volta fàcilment).
Els costats del recinte en el que es mantinguin en grup mesuraran més de 2,8 metres o 2,4 metres quan es criïn en grups de menys de 6 animals.
La setmana anterior al part disposaran de material adequat per fer el niu i es condicionarà darrera d’elles un espai lliure per permetre el part.

4. Verros

Les cel·les dels verros estaran construïdes de manera que es puguin donar la volta, sentir, olorar i veure la resta de porcs.  Disposaran d’una superfície útil de com a mínim 6 m2. Quan els recintes s’utilitzin per al cobriment disposaran de 10 m2.

5. Garrins

Una part de la superfície del sòl serà sòlida o estar revestida d’una capa de palla o altre material adequat que permeti que tots els animals estiguin tombats al mateix temps. Quan s’utilitzi una paridora els garrins hauran de disposar d’espai suficient per ser alletats.
Els garrins no podran ser deslletats abans del 28 dies o 21 dies en el cas que es traslladin a instal·lacions especialitzades i separades de les instal·lacions de les truges.

6. Garrins deslletats i porcs de producció

Quan els porcs es criïn en grup, es prendran les mesures oportunes per tal d'evitar comportaments agressius.

Data d'actualització:  17.10.2018