• Imprimeix

Dejeccions ramaderes

La necessitat d'assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins, fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, compost, fertilitzants amb nitrogen mineral, etc) per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries ha portat a desenvolupar nombroses disposicions legals, la darrera de les quals ha estat el Decret 136/2009. Aquest decret regula els procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats a Catalunya.