• Imprimeix

Aplicació informàtica GDN

La GDN és una aplicació web que permet crear i modificar plans de gestió de dejeccions ramaderes (individuals i conjunts) i plans de gestió de plantes de biogàs.

L'aplicació s'adreça als tècnics que elaboren plans de gestió, i al personal de l'Administració que necessita consultar la informació d'aquests plans. Cada usuari té assignat un perfil de treball, segons el tipus de feina que ha de realitzar.

La GDN actualitza anualment el parcel·lari amb la informació del SIGPAC cosa que pot comportar variació de la superfície agrícola disponible al PGDR.

L'aplicació realitza creuaments automàtics de terres per detectar superfície agrícola duplicada als plans de gestió i preveu la pèrdua de superfície agrícola d'un pla de gestió, quan el Departament constata l'existència de terres duplicades que han estat correctament acreditades en altres plans.

La GDN millora la informació dels plans presentats, ja que conté filtres i validacions que asseguren la qualitat de les dades. També facilita a l'Administració la valoració dels plans de gestió.

Per a poder utilitzar la GDN, cal sol·licitar l'accés a l'aplicació al Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària mitjançant el formulari Sol·licitud d'accés a l'aplicació GDN. A més a més, per elaborar cada pla, cal que el titular d'aquest pla us signi el formulari Autorització pel tractament de dades del pla de gestió. En cas de plans de gestió conjunts, també cal que el titular de cadascuna de les explotacions signi el formulari esmentat.

Teniu a la vostra disposició aquests documents a Tràmits Gencat.

La Sol·licitud d'accés a l'aplicació informàtica GDN i la/les Autorització/ons pel tractament de dades del pla de gestió s'han de presentar al Registre d'entrada. Un cop registrades, es poden avançar escanejades a través de l'adreça de correu electrònic "gdn.daam@gencat.cat", per tal d'agilitzar l'alta dels nous usuaris i l'accés a les dades del pla.

Els documents que es presentin al Registre d'entrada han de ser originals. En cap cas es consideren vàlides les còpies dels documents originals o altra documentació que no porti la signatura original dels seus titulars. El Departament es reserva el dret de comprovar l'originalitat dels documents abans de donar l'accés a l'aplicació GDN o a les dades dels titulars dels plans de gestió i les explotacions.

Abans d'elaborar el pla de gestió d'una determinada granja, en accedir a GDN cal comprovar si ja existeix una versió anterior del pla de la granja. Si és així, cal crear una nova versió a partir de l'existent, conservant el mateix número de pla.  En cas contrari, es a dir, si es crea un pla de gestió amb número diferent, poden aparèixer problemes de falses duplicitats de terres entre dos plans, cosa que perjudicarà l'interessat en alentir el procés de tramitació.

Els plans de gestió que conté GDN passen per diferents estats:

  1. En redacció: L'aplicació permet redactar o modificar el pla.
  2. Redactat: Quan el tècnic fa el lliurament del pla finalitzat i el Presenta el Registre d'entrada.
  3. Entregat: Quan el Departament revisa el pla presentat al Registre d'Entrada.
  4. Creuament:
    1. Creuament sense incidències: El pla ha passat pel creuament automàtic de terres i no s'han detectat  terres duplicades en altres plans de gestió.
    2. Creuament amb incidències: El pla ha passat pel creuament automàtic de terres i s'ha detectat que conté terres que estan duplicades amb altres plans de gestió.

Aquests estats no determinen la valoració del pla que fa el Departament al seu informe, perquè hi ha altres aspectes del pla de gestió que han de valorar els tècnics del Departament.

Un cop elaborat el pla amb l'esmentada aplicació, només cal imprimir les pàgines inicials del pla que necessiten signatures (tant del titular del pla com del tècnic i dels ramaders). No cal imprimir la resta de parts del pla. De cara  a la presentació del pla, cal seguir les indicacions de l'apartat "Impresos i models".

 

Data d'actualització:  15.03.2018

Informació relacionada