• Imprimeix

Preguntes freqüents

La GDN està optimitzada pel navegador Internet Explorer 7.

Si teniu una versió superior d'Internet Explorer i GDN no us funciona correctament, aneu al menú “Eines” i accediu a la “Configuració de visualització de compatibilitat”. Un cop a dins, heu d'anar a l'apartat “Afegeix un lloc web” i enganxar-hi l'adreça web (URL) de la GDN (Gestió de Dejeccions i fertilitzants Nitrogenats).

Finalment, sortiu del navegador i torneu a accedir-hi.

Per accedir a la GDN heu d'emplenar el model “Sol·licitud d'accés a l'aplicació informàtica GDN" que trobareu al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Podeu accedir-hi directament a través del següent enllaç: Sol·licitar o donar de baixa l'accés a l'aplicació a l'apartat "Presencialment".

La sol·licitud s'ha d'entrar al Registre d'entrada i, un cop registrada, per tal que el Departament la pugui atendre ràpidament, escanejeu-la i envieu-la a la bústia de correu gdn.daam@gencat.cat. Posteriorment, el Departament us comunicarà les instruccions per accedir a la GDN.

No. Si disposeu d'una de les titulacions establertes a l'Annex 1 de l'Ordre AAM/389/2014, podeu sol·licitar l'accés a la GDN tal com es descriu en el punt anterior. No obstant això, només podreu redactar plans de gestió d'explotacions ramaderes de l'Annex 1 i 2. Per redactar plans d'explotacions de l'Annex 3, caldrà que prèviament hagueu obtingut l'habilitació.

Trobareu més informació sobre com obtenir la condició de tècnic habilitat a la pàgina web del Departament:

Per crear o modificar un pla de gestió, necessiteu que el seu titular us signi el model “Autorització pel tractament de dades del pla de gestió” que us podeu descarregar des del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Podeu accedir-hi directament a través del següent enllaç: Autoritzar el tractament de dades del pla de gestió a l'apartat "Presencialment"

L'autorització s'ha d'entrar al Registre d'entrada i, un cop registrada, per tal que el Departament la pugui atendre ràpidament escanegeu-la i envieu-la a la bústia gdn.daam@gencat.cat. Un cop el Departament us doni accés a les dades del titular, us ho notificarà per correu electrònic.

L'autorització pel tractament de dades del pla de gestió us permet veure i modificar els plans que tenen com a titular a la mateixa persona o empresa que us ha autoritzat (el mateix NIF que consta a l'autorització). Si el pla està a nom d'una altra persona o empresa (per exemple, a nom d’un antic titular), no hi podreu accedir. En aquest cas, caldrà que esbrineu si el pla tenia un titular anterior i, en cas afirmatiu, presentar la corresponent autorització a nom de l'anterior titular.

En casos excepcionals, pot passar que el pla no estigui entrat a la GDN. En aquest cas, hauríeu de donar d'alta el pla com si es tractés d'un pla nou.

Sempre és millor modificar un pla existent que crear un pla nou. Si es crea un pla nou sense tenir en compte l'existent, podrien aparèixer problemes de duplicitats de terres i altres dades que retardarien el procés de tramitació del pla

Sí, la necessiteu. Per poder donar d'alta un pla nou i afegir-hi les dades del titular, us cal la seva autorització.

Els canvis de titular dels plans de gestió s'han de fer sempre a través de la GDN.

Si el pla ja està creat dins de GDN, cal que hi accediu i el modifiqueu per canviar el titular. En aquest cas, necessitareu dos autoritzacions pel tractament de dades del pla de gestió, una de l'antic titular, i l'altra del nou titular.

Si el pla no existeix a GDN, només necessitareu l'autorització pel tractament de dades del nou titular. En aquest cas, haureu de crear un pla nou i incorporar-hi totes les dades necessàries.

Per modificar les dades d'una explotació de la pàgina “Explotacions” d'un pla conjunt, heu de tenir també l'autorització del titular d'aquesta l'explotació quan aquest és diferent del titular del pla conjunt.

Si el pla de gestió no existeix dins de GDN, cal que el nou titular us signi el full d'autorització pel tractament de dades del pla de gestió. Després, haureu de donar d'alta el pla a nom seu i emplenar totes les dades necessàries.

Si el pla de gestió ja està creat a GDN, cal que hi accediu i el modifiqueu per canviar la titularitat. Per accedir-hi, qui serà el nou titular us ha de signar el full d'autorització pel tractament de dades del pla de gestió i ha d'acreditar que serà el nou titular del pla mitjançant una còpia d'acceptació de l'herència o document equivalent. Aquesta documentació, juntament amb una nota on expliqueu el problema, l'heu d'escanejar i enviar al correu gdn.daam@gencat.cat sol·licitant que el Departament faci el canvi de nom del pla per aquest motiu, per tal que hi pugueu accedir.

Podeu comprovar si a la GDN hi ha un pla creat a nom del titular difunt, enviant un correu electrònic a gdn.daam@gencat.cat, indicant la marca oficial de l'explotació i el NIF del titular difunt, i especificant que necessiteu conèixer si a GDN existeix un pla d'aquest titular perquè és difunt. El Departament només comprovarà aquesta informació quan es constati aquesta situació, donat que per la resta de casos, amb l'autorització signada del titular del pla ja es pot comprovar l'existència o no de plans de gestió a nom del titular a la GDN.

El propietari ha de signar una declaració responsable, on designi al nou titular de l'explotació. Cal que al document quedi degudament identificat tant el propietari com el nou titular (nom i NIF de cadascun d'ells).

També caldrà que el nou titular us signi el full d'autorització de tractament de dades del pla de gestió. A més a més, haureu d'aportar un escrit on s'expliqui aquesta situació i el motiu del canvi de titular.

La declaració responsable signada pel propietari i la resta de documentació, l'heu d'escanejar, i enviar-la al correu gdn.daam@gencat.cat, per tal que el Departament modifiqui el titular del pla i d'aquesta manera hi pugueu accedir.

Mitjançant un contracte o pacte escrit entre el titular de la terra i el ramader, en què el primer accepta utilitzar les dejeccions ramaderes per a fertilitzar les terres de la seva explotació.

Els contractes han de ser vigents, han d'identificar les terres afectades, i han d'estar signats pel titular de la terra (qui consta a la DUN) o, si no hi ha DUN, pel propietari de la terra (qui consta al cadastre).

Quan el cedent de la terra és una societat (SCP, SL,...) cal que el contracte estigui signat pel seu representant legal.

Un cop finalitzada la redacció del pla, aneu al menú Pla > Lliurament del pla i cerqueu el pla que voleu comprovar. Un cop a dins, a la part inferior de la pàgina premeu el botó “Iniciar creuament”. GDN creuarà les terres del vostre pla amb les terres de la resta de plans de GDN, i us mostrarà un dels següents resultats:

  • Creuament sense incidències: Indica que el pla no té terres duplicades amb cap altre pla de la GDN. No permet descarregar cap resultat.
  • Creuament amb incidències: Indica que el pla conté terres duplicades amb altres plans de gestió. Premeu el botó “Baixar resultat dels creuaments” per descarregar un llistat de recintes duplicats. L'arxiu es descarrega comprimit en format ".zip".

En realitat, es tracta d'un arxiu .zip que no s'ha descarregat correctament. Per obrir l'arxiu, només cal que li modifiqueu el nom: substituïu la paràula “.aspx” per “.zip”. Un cop fet això, podreu descomprimir-lo i obrir-lo amb Excel.

Si el pla té terres duplicades, cal que ho poseu en coneixement del titular del pla, per tal que aclareixi la situació amb l'agricultor titular d'aquestes terres. Si el dret d'aplicació de dejeccions correspon a una altra explotació ramadera, caldrà eliminar aquestes terres del pla. Si realment el dret d'aplicació correspon al titular del pla, les terres es poden mantenir al pla, però caldrà aportar el “Model de declaració de cessió de terres per l'aplicació agrícola de les dejeccions (Model A)”, signat pel titular de la terra, on s'inclogui tota la terra que aquest cultivador cedeix al pla. Trobareu el model al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Podeu accedir-hi directament a través del següent enllaç, des de l'apartat: Gestio de Dejeccions de Nitrògen (GDN) des de l'apartat "Documentació relacionada".

Per a què un model A sigui vàlid ha de complir les següents condicions:

  • El titular de la terra que signa el model A ha de ser el mateix titular que consta a la GDN, i ha de ser el titular de la DUN vigent a GDN.
  • Els recintes que consten al model A han de ser els mateixos que consten a la GDN per aquell titular (DUN vigent a GDN).

Tingueu en compte que si per una mateixa terra s'han presentat dos o més “models A”, el Departament deixarà sense efecte els que siguin posteriors al primer, sempre i quan el primer encara continuï vigent.

Data d'actualització: 27 de setembre de 2016