• Imprimeix

Moviment de bestiar

Destaquem

Identificació de bestiar

Boví, oví, cabrum, equí i cunícola

Benestar animal

Aviram, porcí, oví, transport, normativa...

El moviment pecuari, o trasllat de bestiar, està condicionat al compliment de certs requisits establerts per la normativa de caràcter:

 • Sanitari
 • Zootècnic
 • Identificació
 • Benestar

Abans de realitzar un trasllat s'ha de tenir en compte el següent:

 • Que els llocs de procedència i de destinació estiguin correctament registrats i amb la qualificació sanitària i zootècnica necessària

 • Que la zona o l'explotació de procedència i la de destinació no estiguin sotmeses a restriccions de moviment

 • Que els animals no estiguin sotmesos a cap restricció i estiguin correctament identificats

 • Que els mitjans de transport i transportistes estiguin registrats i els mitjans de transport correctament desinfectats

 • Que el trasllat s'efectuï emparat per la documentació establerta per la normativa

 • En alguns casos, que s'hagi obtingut resultats favorables a determinades analítiques realitzades prèviament al trasllat i dins d'un termini fixat per la normativa, en funció de l'espècie a traslladar

 • En determinats casos, que s'hagi notificat, o fins i tot s'hagi obtingut l'autorització, dels serveis veterinaris oficials de destinació

 • Per a l'engreix del bestiar porcí, que s'hagi obtingut el permís d'entrada de garrins

 • Finalment, s'han de tenir en compte els possibles requisits addicionals i específics fixats per l'existència ja sigui en origen o en destinació de determinades malalties, per exemple la desinsectació dels vehicles i dels animals procedents de zones restringides per la llengua blava

El titular de l'explotació ramadera té l'obligació d'anotar als fulls d'incidència del llibre d'explotació ramadera (LER), totes les entrades i sortides d'animals de l'explotació, indicant la data, la quantitat dels animals, i la seva procedència o destinació. A més a més, per a certes espècies, com per exemple el boví, el trasllat està lligat a un enregistrament del moviment, amb la qual cosa els ramaders han de notificar als serveis veterinaris de l'oficina comarcal corresponent del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural la sortida i l'entrada dels animals a la seva explotació en els terminis establerts per la normativa.

En funció de la ubicació de les explotacions/establiments de destinació diferenciem entre:

 • El moviment dins de Catalunya

 • El moviment entre comunitats autònomes

 • El moviment cap a altres Estats membres de la Unió Europea, el que coneixem com a moviment intracomunitari

 • El moviment cap a altres països tercers o exportacions. Les exportacions són competència del Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM)

La documentació que empara el trasllat del bestiar pot variar en funció de la qualificació sanitària de l'explotació de procedència, el tipus de bestiar que es trasllada i la ubicació de l'explotació/establiment de destinació.

Documentació sanitària

A grans trets podem diferenciar els següents tipus de documentació sanitària:

 • La documentació sanitària que emet el ramader per al trasllat de bestiar dins l'àmbit territorial de Catalunya, de la qual n'hi ha de 2 tipus, per a escorxador i per a vida
   
 • Els certificats sanitaris de moviment per al trasllat de bestiar a explotacions/establiments ubicats a Catalunya i en altres comunitats autònomes, que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura. En el cas de les aus de corral i dels ous per incubar hi ha establerts uns certificats sanitaris específics que expedeixen els veterinaris/àries habilitats
   
 • Les autoritzacions de trasllat a escorxador de bestiar sotmès a campanyes de sanejament que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 • Els certificats sanitaris d'intercanvi intracomunitari que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per mitjà del sistema informàtic europeu conegut com a TRACES

 • Els certificats sanitaris d'exportació que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Ministari Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) en base a certificacions sanitàries prèvies emeses pels serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Altra documentació

A més de la documentació sanitària, per al trasllat de bestiar la normativa exigeix en certs casos d'altres documents; són els següents:

 • Els documents d'identificació bovina (DIB) per al trasllat de bovins dins de Catalunya a altres comunitats autònomes o els passaports si els bovins es traslladen fora d'Espanya

 • La relació individual d'identificadors dels animals que es traslladen, que es fa servir quan els animals porten identificació individual i no hi ha prou espai per a relacionar-la a la documentació sanitària de trasllat.

 

En el cas del boví i el bestiar oví cabrum identificat individualment es detallen els cròtals dels animals traslladats i en el cas dels èquids es detalla per als èquids correctament identificats abans de l’entrada en vigor del Reg 504/2008 el número de la TSE o Passaport, per als èquids que disposin del passaport establert al Reg 504/2008 el número d’UELN i el xip, i per als èquids de menys de 12 mesos que es traslladin  directament des de l’explotació de naixement a l’escorxador, i no disposen de passaport, és vàlid que únicament detallin el número de xip.

 • Per als animals destinats a sacrifici, la informació de la cadena alimentària establerta a l'Annex II del Reial Decret 361/2009. Aquesta norma deroga l'Annex XI del Reial Decret 3454/2000, amb la qual cosa per al trasllat a escorxador de bovins, ovins i remugants ja no és necessària la declaració del ramader més l'autorització sanitària del veterinari responsable de l'explotació. El document amb la informació de la cadena alimentària s'entén sens perjudici de la documentació oficial exigida per altres normatives.

  • És responsabilitat del ramader que envïi animals de producció a l'escorxador comunicar a l'escorxador la informació de la cadena alimentària i és responsabilitat de l'escorxador sol·licitar-la.

  • El ramader omplirà el document amb la informació de la cadena alimentària basant-se en les dades i els documents que en disposi.

  • El document amb la informació de la cadena alimentària ha de contenir segons l’Annex II del Reial Decret 361/2009: les dades administratives, les dades de la tramesa, la informació sobre els animals enviats i la informació sobre l’explotació de procedència. Qualsevol document que reculli aquestes dades és vàlid.

  • Si en la documentació sanitària de trasllat, o documentació annexa, ja figuren alguna d’aquestes dades no serà necessari tornar-les a informar al document amb la informació de la cadena alimentària.

  • Per exemple, a la documentació sanitària que empara el trasllat dels animals a escorxadors radicats dins l’àmbit territorial de Catalunya no s’informa de l’edat dels animals traslladats, per això aquesta és una dada que s’haurà d’indicar al document amb  informació de la cadena alimentària, menys en el cas dels trasllats de bovins per als quals al DIB s’informa de la data de naixement o en el cas dels trasllats d’èquids per als quals s’informa de la data de naixement al passaport.
   (NOTA: si es traslladen èquids de menys de 12 mesos des de l’explotació de naixement directament a escorxador i aquests únicament estan identificats amb xip sí que s’haurà d’informar de l’edat dels animals al document amb  informació de la cadena alimentària)

  • El Reial Decret 361/2009 establia que el document amb la informació sobre la cadena alimentària podria acompanyar als animals en el seu trasllat cap a l'escorxador fins a l'1 de gener de 2010, a partir d'aquesta data hauria d'arribar a l'escorxador en les 24 hores prèvies a l'arribada dels animals, però el Reglament (CE) núm. 1161/2009, que modifica el Reglament 853/2004, ha establert la possibilitat d’autoritzar que la informació de la cadena alimentària pugui acompanyar als animals durant el seu trasllat.
    
  • Les associacions ramaderes sectorials, conjuntament amb els sindicats agraris, cooperatives agroalimentàries i associacions del sector de la carn han consensuat un model de document que les persones interessades poden aconseguir adreçant-se a aquestes associacions.

  • D'altra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, conjuntament amb l'ACSA i l'APS, ha elaborat un model que figura a continuació, amb una breu guia en què s'explica com omplir-lo, per tal que el ramader el pugui fer servir i així facilitar a l'escorxador la informació sobre la cadena alimentària.

  • Tenint en compte les circumstàncies concretes del sector de l’aviram s’ha elaborat un document que recull la informació sobre la cadena alimentària específic per al trasllat d’aus de corral a escorxador.

   

  • Els documents incorporats en aquest apartat són models de contingut mínim, qualsevol altre document que reculli les dades establertes a l’Annex II del Reial Decret 361/2009 es considerarà vàlid.


 

 • El full de ruta establert al REGLAMENT 1/2005/CE, per al trasllat fora d'Espanya de bovins, porcins, ovins, caprins o èquids domèstics quan estigui previst que el trajecte duri més de 8 hores

 

 • El document identificatiu dels èquids, ja sigui TSE, o passaport per al trasllat d'èquids

 

 • El calendari de trasllats previstos visat pels serveis veterinaris oficials per a la transhumància d'arnes fora de Catalunya. Aquest Calendari s'haurà d'adjuntar al LER i acompanyarà a les arnes durant el seu desplaçament.

 

 • El document per notificar canvis en el CSM/DST. Quan una vegada emès el certificat sanitari de moviment es modifica alguna dada relativa a la data de la càrrega (sempre que la data de sortida es mantingui dins del període de validesa del certificat), el transportista, el mitjà de transport, o el nombre d’animals (en aquest cas el nombre d’animals únicament podrà ser inferior al sol·licitat inicialment) aquests canvis hauran de ser indicats sota responsabilitat del titular de l’explotació en altre document independent al certificat sanitari de moviment i que haurà d’acompanyar als animals fins a la seva destinació.  Així mateix el titular disposa de 2 dies hàbils des de la data de sortida per notificar els canvis a l’autoritat que va emetre el certificat

 

La comunicació dels moviments de les arnes és un punt crític per la implantació del programa sanitari de les abelles ja que moltes de les mesures de lluita previstes (com per exemple el tractament enfront la varroasi) i les actuacions derivades del control de les malalties, requereixen disposar de la informació relativa a la georeferenciació de tots els abellars per optimitzar-ne el resultat.

D’altra banda, conèixer l’emplaçament dels abellars amb la seva georeferència, ajudarà a generar mapes que milloraran el coneixement per realitzar actuacions i mesures de seguiment, prevenció i control d’espècies de fauna salvatge, com ara l’abellerol i la vespa velutina, que poden interferir temporalment en l’activitat apícola i que ajudaran a minimitzar els danys que aquestes espècies poden provocar.

Igualment, l’ajut d’agroambient i clima d’Apicultura per a la millora de biodiversitat inclosa en el PDR 2014-2020, estableix, entre d’altres, el compromís principal que cada abellar no tindrà més de 80 arnes, la distància entre els assentaments serà superior a 1 km, i la situació durant un període determinat de les arnes en zones de biodiversitat fràgil i de vegetació autòctona. Per tal de poder realitzar el control d’aquests elements, cal conèixer la ubicació dels assentaments i els seus moviments i per això, és imprescindible la seva comunicació.

Per aquests motius, tots els apicultors han de comunicar l’emplaçament dels seus abellars, així com comunicar-ne els moviments.

Per a més informació, consulteu el tràmit Comunicació d’assentaments apícoles (tràmits gencat).

Informació relacionada

ORDEN PRE/2893/2007, (PDF - 129 Kb)  de 5 de octubre, por la que se modifica el anexo XI del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.

REAL DECRETO 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. (BOE núm. 307, de 23.12.2000)

REGLAMENTO (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n° 1255/97

Data d'actualització:  23.06.2017