• Imprimeix

Actuacions a nivell de l'Estat espanyol

La missió de l'AEMPS és proporcionar garanties a la societat sobre els medicaments, productes sanitaris, cosmètics i productes de cura personal, promovent el coneixement cientificotècnic i posant-lo al servei de la societat per al seu benefici i progrés.

Dins d'aquestes activitats l'AEMPS, és la impulsora de: El Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics (PRAN). Aquest pla té com objectius reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics i, reduir l'impacte d'aquest problema sobre la salut de les persones i els animals, preservant de manera sostenible l'eficàcia dels antibiòtics existents.

El PRAN va ser aprovat l'any 2014 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut i per la Conferència Intersectorial de Agricultura com a resposta a la Comunicació de la Comissió Europea del 17 de novembre de 2011, que va sol·licitar als Estats membres un Pla d'Acció sobre Resistències Antimicrobianes, així com a les Conclusions del Consell de la UE del 29 de maig de 2012, en les quals es va instar a un abordatge conjunt d'aquest problema. El període de vigència del PRAN és de cinc anys (2014-2018).

A més de la pròpia Agència hi participen sis ministeris (Sanitat, Agricultura, Economia, Interior, Defensa i Educació), totes les comunitats autònomes i més de 190 professionals de la salut humana i veterinària, pertanyents a un total de 60 societats científiques, organitzacions col·legials, universitats i associacions professionals.

El PRAN proposa sis línies estratègiques:

  1. Vigilància del consum i de la resistència als antibiòtics.
  2. Controlar les resistències bacterianes.
  3. Identificar i impulsar mesures alternatives i/o complementàries de prevenció i tractament.
  4. Definir les prioritats en matèria d'investigació.
  5. Formació i informació als professionals sanitaris.
  6. Comunicació i sensibilització de la població en el seu conjunt i de subgrups de població.

El Ministeri d'Agricultura, participa amb el “Programa de Vigilancia de bacterias zoonóticas y comensales”, creat en aplicar la Directiva 2003/99/CE sobre la vigilància de les zoonosis, que té com a finalitat l'adequada vigilància de les zoonosis, els agents que les ocasionen, i la resistència als antimicrobians vinculada.

La Decisió de la comissió 652/2013/EU defineix les pautes per a l'establiment de programes de vigilància que permetin el seguiment i la notificació de la resistència a antimicrobians dels bacteris zoonótics i comensals, i recomana, en la mesura possible, l'ús de les mostres i/o aïllats obtinguts en el marc dels programes nacionals de control ja existents.

Informació relacionada

Data d'actualització:  20.12.2018