• Imprimeix

Comunicació de prescripció d'antibiòtics

Comunicació de prescripció d'antibiòtics

El Reial Decret 191/2018, de 6 d'abril, estableix que els veterinaris han de comunicar mensualment totes les prescripcions de medicaments i pinsos medicamentosos que continguin antibiòtics i destinades als animals productors d'aliments.

La comunicació de dades de prescripcions a animals d'explotacions ubicades a Catalunya es farà mitjançant l'aplicació Gestió Telemàtica Ramadera (GTR)

En cas d'explotacions ubicades fora de Catalunya, hauran de consultar quin és el sistema de comunicació establert a la comunitat autònoma corresponent, al "Sistema informático central de control de prescripciones veterinarias de antibióticos".

 

Destaquem

REIAL DECRET 191/2018, de 6 d'abril,

pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments per a consum humà, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria de ramaderia (BOE núm. 93 - 17/04/2018)

Sistema informàtic central de control de prescripcions veterinàries d'antibiòtics

Ministeri d'Agricultura

Nomenclator

Transmissió electrònica de dades de prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments

Dins del marc de la lluita contra les resistències antimicrobianes i d'acord amb el Reial Decret 191/2018, el personal veterinari té l'obligació de comunicar a l'autoritat competent, totes les prescripcions d'antibiòtics que realitzin a partir del 2 de gener de 2019. Dins del marc de la lluita contra les resistències antimicrobianes i d'acord amb el Reial Decret 191/2018, els veterinaris tenen l'obligació de comunicar a l'autoritat competent, totes les prescripcions d'antibiòtics que realitzin a partir del 2 de gener de 2019.

Aquesta comunicació s'ha de fer d'acord amb els següents criteris:

- Prescripcions a partir del 1/01/2019

- Prescripcions per animals de producció i que siguin d'antibiòtics, tant de pinsos medicamentosos com altres vies d'administració

- Comunicació mensual

- En cas d'error, hi ha un termini d'un mes per corregir les dades ja comunicades

- L'autoritat competent és la de la comunitat autònoma on està ubicada l'explotació dels animals per als quals es fa la prescripció. En el cas d'explotacions de Catalunya, l'autoritat competent és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

- La comunicació a l'autoritat competent és electrònica i cada autoritat competent estableix el seu sistema de comunicació electrònica.

 • En el cas d'explotacions de Catalunya, la comunicació electrònica es realitza mitjançant l'aplicació informàtica de Gestió Telemàtica Ramadera GTR, dins de la qual ja s'inclouen altres actuacions relacionades amb l'àmbit ramader.
 • Pel que fa a altres comunitats autònomes, i d'acord amb la informació que disposem són els següents sistemes:
   
  Comunitat autònoma Eina informàtica Responsable
  Andalusia RECEVET

  Servicio de Producción Ganadera
  955032279

  Cantàbria Plataforma pròpia

  Servicio de Sanidad y Bienestar Animal
  942207851
  sbanimal@cantabria.es

  Extremadura REVELEX

  Servicio de Sanidad Animal
  924002301

  Altres comunitats autònomes PRESVET

  Subdirección General de Sanidad de Producción Primaria
  913478295
  sganimal@mapama.es

Per a consultar informació sobre aplicacions d'altres comunitats autònomes o el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es pot consultar la pàgina Sistema informàtic central de control de prescripcions veterinàries d'antibiòtics.

La informació a comunicar és la que figura a continuació:

 • Marca oficial o codi REGA de l'explotació o NIF veterinari/a
 • Número de col·legiat
 • Data de prescripció
 • Codi nacional del medicament (d'acord amb el nomenclator)
 • Codi espècie (d'acord amb el nomenclator)
 • Número d'envasos o Dosi premescla (kg/tn) – en cas que es tracti d'un pinso medicamentós
 • Quantitat de pinso (Tn) – en cas que es tracti d'un pinso medicamentós
 • Número de recepta
 • Prescripció excepcional (S/N)
 • Codi GTR - codi assignat per l'aplicació informàtica. Només en cas que es vulgui modificar una prescripció ja comunicada.


Les dades relatives al codi nacional del medicament i l'espècie de destí s'han de fer d'acord amb el nomenclator de l'AEMPS.

 

 

Tres perfils d'usuari: veterinari/a, gestor de prescripcions i entitat ramadera

Dos sistemes de comunicació de prescripcions:

 • Càrrega de fitxers excel estandaritzats directament al GTR
 • Per servei web (SW) a través de plataformes o aplicacions externes

Tres sistemes de modificació de dades ja comunicades i carregades:

 • Per càrrega de fitxer fent constar el codi GTR al registre a modificar
 • Per servei web (SW) a través de plataformes o aplicacions externes
 • Directament a l'aplicació mitjançant el formulari habilitat

Les dades referents al medicament i espècie de destí s'han de fer d'acord amb el nomenclator de l'AEMPS.

Cadascun dels perfils pot consultar i modificar les dades que hagi comunicat amb les següents particularitats:

Veterinaris

Els veterinaris poden consultar i modificar les dades que facin referència a ells, es a dir, en les que constin com a "veterinari prescriptor".

En cas que un/a veterinari/a modifiqui una prescripció que hagués estat comunicada per una entitat ramadera o un gestor, aquest darrer ja no la podrà modificar.

Entitats ramaderes

Les entitats ramaderes podran veure les prescripcions que facin referència a les explotacions que tenen vinculades, independentment que hagin estat elles les que hagin comunicat les dades.

Pel que fa a la modificació de dades, només podrà modificar aquelles que hagi comunicat i en les que consti l'entitat ramadera com a "comunicant". En cas que una entitat ramadera comuniqui dades mitjançant un SW d'una plataforma externa ha de saber com funciona l'enviament de dades d'aquesta plataforma per saber que és el que després podrà modificar directament a GTR.

 • Si aquesta plataforma envia les dades utilitzant la clau de mobilitat de l'entitat i per tant, consta com a "comunicant" l'entitat, l'entitat podrà i modificar al GTR totes les dades comunicades per ella.

 • Si aquesta plataforma envia les dades utilitzant la seva pròpia clau de mobilitat, constarà el/la veterinàri/a com a "comunicant" i per tant, la modificació de dades directament al GTR la podrà fer únicament el/la veterinari/a.

 

Gestors de prescripcions

En cas que un gestor de prescripcions comuniqui dades mitjançant un SW d'una plataforma externa ha de saber com funciona l'enviament de dades d'aquesta plataforma per saber que és el que després podrà veure o modificar directament a GTR.

 • Si aquesta plataforma envia les dades utilitzant la clau de mobilitat del gestor i per tant, consta com a "comunicant" el gestor, el gestor podrà veure i modificar al GTR totes les dades comunicades per ell.

 • Si aquesta plataforma envia les dades utilitzant la seva pròpia clau de mobilitat, constarà el/la veterinàri/a com a "comunicant" i per tant, la visualització i modificació de dades directament al GTR la podrà fer únicament el/la veterinari/a.

 

Es contemplen 3 tipus d'usuari:

Veterinari/a

Comunicació directa del veterinari/a al GTR de les dades necessàries mitjançant una plataforma informàtica externa o per càrrega de fitxers al propi GTR.

El/la veterinari/a pot accedir únicament a l'aplicació GTR mitjançant certificat digital

Gestor de prescripcions

Comunica les dades d'un o diversos veterinaris. Prèviament ambdues parts hauran presentat una comunicació de vinculació, mitjançant el qual el/la veterinari/a autoritza al gestor a comunicar les prescripcions que ell/ella hagi fet. El gestor de prescripcions només podrà comunicar dades de veterinaris/es que tingui vinculats/des.

El gestor accedirà a l'aplicació amb les claus d'usuari de gestor que se li hagin assignat i serà amb aquestes que farà la comunicació. En cas que utilitzi servei web (SW), aquest SW trametrà les dades utilitzant les claus d'usuari del gestor o directament les claus d'usuari de la plataforma externa. En aquest darrer cas constarà com a comunicant el/la veterinari/a.

Entitat ramadera

Comunica les dades de diversos veterinaris relacionades amb diverses explotacions. Prèviament ambdues parts hauran presentat una comunicació de vinculació, mitjançant el qual el/la veterinari/a autoritza al gestor a comunicar les prescripcions que ell/ella hagi fet. L'entitat ramadera només podrà comunicar dades de veterinaris/es que tingui vinculats/des així com de les explotacions associades.

L'entitat ramadera accedirà a l'aplicació amb les claus d'usuari d'entitat ramadera que se li hagin assignat i serà amb aquestes que farà la comunicació. En cas que utilitzi un servei web (SW), aquest SW trametrà les dades utilitzant les claus d'usuari de l'entitat ramadera o directament les claus d'usuari de la plataforma externa. En aquest darrer cas constarà com a comunicant el/la veterinari/a.

Aspectes a tenir en compte:

 • Un/a veterinari/a pot utilitzar diferents vies per a la comunicació de dades, comunicar-les directament, mitjançant un gestor de prescripcions i/o mitjançant una entitat ramadera. Es a dir, pot comunicar-les per una única via o pot comunicar-les parcialment per diferents vies (per exemple unes prescripcions directament i altres mitjançant un gestor de prescripcions)

 • En cas de comunicació mitjancant un gestor de prescripcions o una entitat ramadera, el veterinari/a també haurà d'haver estat donat d'alta com a usuari.

 • En cas de comunicació mitjançant un gestor de prescripcions o una entitat ramadera, el vincle entre ambdues parts haurà d'estar en situació d'alta.

 

Per a poder accedir a l'aplicació GTR, l'usuari ha d'haver estat donat d'alta prèviament.

IMPORTANT: Qualsevol veterinari/a que comuniqui prescripcions, independentment de l'usuari que comuniqui aquestes dades (ell directament, una entitat ramadera o un gestor) i la via que utilitzi (fitxers o SW) haurà d'estar donat d'alta al GTR.

Una vegada presentada la documentació i revisada per la Unitat corresponent, es comunicarà per correu electrònic al sol·licitant que ha estat donat d'alta i les claus d'acces i/o mobilitat, en aquells casos que pertoqui.

En cas es detectin errors o mancances en la documentació presentada, es comunicarà a l'usuari per a que pugui subsanar-la.

Documents a presentar

Veterinari/a

L'accés a l'aplicació GTR és farà mitjançant certificat digital, una vegada estigui donat d'alta.

Per donar-se d'alta al GTR, en tots els casos s'ha de presentar aquest document:

 • Sol·licitud d'alta a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO11).

En cas que ja s'estigui donat d'alta prèviament al GTR per a altres tasques, aquesta alta prèvia ja dona accés al mòdul de prescripcions i per tant, no és necessari presentar una nova alta.

En cas que es vulguin comunicar dades mitjançant càrrega de fitxers, no cal presentar cap altre document.

En cas que es vulguin comunicar dades mitjançant un servei web (SW) cal presentar a més de la sol·licitud d'alta al GTR, el model Sol·licitud de contrasenyes per a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO8) i demanar una contrasenya de mobilitat:

 • No obstant l'anterior, els veterinaris que comuniquin directament dades per SW mitjançant plataformes externes que utilitzen les seves pròpies claus de mobilitat (p.ex. Prescrivet o i GeneraRecetas) no necessitaran una clau de mobilitat pròpia. En aquests casos, no cal que presentin el model (model G0230.10-DO8)

 • (S'esmenten aquestes dues plataformes, perquè són les que en aquests moments ja s'han connectat al GTR)

 

Entitat ramadera

Per donar-se d'alta al GTR, en tots els casos s'han de presentar aquests dos documents:

 • Sol·licitud d'alta a la gestió telemàtica per a Entitats ramaderes (GTR) (model G0230.10-D02) indicant que s'és una entitat ramadera.
 • Sol·licitud de contrasenyes per a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO8)

Per a que es puguin vincular els veterinaris a l'entiat ramadera, cal presentar un model Comunicació de vinculació entre una persona i una entitat per a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO7) per a cadascuna de les persones vinculades, signat per ambdues parts.

En tots els casos, els veterinaris també hauran d'estar donats d'alta al GTR, per la qual cosa, en cas que no ho estiguin, hauran de presentar la Sol·licitud d'alta a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO11)

En cas que es vulguin comunicar dades mitjançant càrrega de fitxers, no cal presentar cap altre document.

En cas que es vulguin comunicar dades mitjançant un servei web (SW), en el model Sol·licitud de contrasenyes per a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO8) que ja es presenta, cal marcar, a més de la creueta "contrasenya d'accés", la creueta "contrasenya de mobilitat"

Gestor de prescripcions

Per donar-se d'alta al GTR, en tots els casos s'han de presentar aquests dos documents:

 • Sol·licitud d'alta a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO11) indicant que s'és un gestor de prescripcions.
 • Sol·licitud de contrasenyes per a la gestió telemàtica ramadera (GTR) (model G0230.10-DO8)

Per a que es puguin vincular els veterinaris al gestor de prescripcions, cal presentar un model Comunicació de vinculació entre una persona i una entitat per a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO7) per a cadascuna de les persones vinculades, signat per ambdues parts.

En tots els casos, els veterinaris també hauran d'estar donats d'alta al GTR, per la qual cosa, en cas que no ho estiguin, hauran de presentar la Sol·licitud d'alta a la gestió telemàtica (GTR) (model G0230.10-DO11)

En cas que es vulguin comunicar dades mitjançant càrrega de fitxers, no cal presentar cap altre document

En cas que es vulguin comunicar dades mitjançant un servei web (SW), en el model Sol·licitud de contrasenyes per a la gestió telemàtica ramadera (GTR) (model G0230.10-DO8) que ja es presenta, cal marcar, a més de la creueta "contrasenya d'accés", la creueta "contrasenya de mobilitat"

On presentar la documentació

Els documents es presenten en paper a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura.

 

Les dades de les prescripcions d’antibiòtics es podran comunicar per dues vies:

Càrrega per fitxer

 • Document Plantilla Exel Prescripcions antibiòtics
 • Document GTR. Càrregues massives de prescripcions

Servei WEB

 • Document GTR. Catàleg serveis alta prescripcions veterinàries

 

Data d'actualització: 17.01.2019