• Imprimeix

Situació a Catalunya

Fi de les zones de protecció i vigilància d'influença aviària

Segons la DECISIÓ D'EXECUCIÓ (UE) 2017/417 DE LA COMISSIÓ de 7 de març de 2017 per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres, des del dia 2 d’abril ja no són d’aplicació les mesures de restricció de moviments ni les prohibicions derivades dels focus d’influença aviària H5N8 declarats a les demarcacions de Girona i Barcelona a finals de febrer.

No obstant això, es mantenen una sèrie de mesures genèriques de bioseguretat, entre les que hi ha el confinament obligatori de les aus de corral, als municipis que han estat inclosos a les zones de restricció dels focus i els municipis considerats d'especial risc per la normativa que regula la vigilància de la influença aviària.

Antecedents

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete va confirmar en data 20 de febrer de 2017 la detecció del virus de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP), H5N8, en una cigonya salvatge, trobada morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La troballa, realitzada pel cos d’Agents Rurals i analitzada inicialment pel laboratori IRTA-CReSA on es va detectar que es tractava d’un virus influença, va ser resultat del reforç del Pla de vigilància de la Influença aviària a Catalunya (programa del DARP amb la col•laboració de l'IRTA-CReSA i CESAC), atesos els brots declarats arreu d'Europa.Es tractava del primer focus declarat a Catalunya en aus salvatges i el segon de l’Estat. El primer es va declarar el 12 de gener a Castella i Lleó.

Atesa aquesta confirmació i d'acord amb la normativa europea, el Departament d'Agricultura va activar els protocols i mesures previstes, com ara la restricció de moviments de les granges d’aviram ubicades als radis de tres i deu quilòmetres del focus i la prohibició de caçar aus silvestres en aquesta zona.

D’altra banda, el dimecres 22 de febrer el Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid, va confirmar un focus d’influença aviària, del tipus H5N8, en una granja de recria d’ànecs a l’aire lliure destinats a l'engreix del municipi de Sant Gregori, al Gironès. En aquest cas es tractava del primer focus declarat en aus de corral a l'Estat.

Davant d’aquesta situació, el Departament va aplicar ràpidament, i sota el principi de precaució, les mesures previstes a la normativa i al Pla d’emergència davant un focus d’influença aviària: es va iniciar el sacrifici de tots els animals de la granja, un total de 17.327 ànecs, i es van activar totes les mesures de restricció en la zona de protecció, en un radi de 3 quilòmetres. També es van immobilitzar les 7 explotacions d’aviram relacionades epidemiològicament amb l’explotació positiva, en les quals també es va confirmar la malaltia.

Arran d'aquests resultats es van buidar totes les explotacions afectades (es van sacrificar un total de 25.390) i es van establir les corresponents zones de protecció i vigilància al voltant de tots els focus. En aquestes zones es van establir les mesures de restricció i prohibicions previstes a la normativa europea i els Serveis veterinaris oficials van dur a terme totes les inspeccions necessàries per saber quina era la situació sanitària de totes les explotacions ubicades en aquestes zones i descartar la presència d'influença.

Cal remarcar la importància de mantenir les mesures de bioseguretat a les explotacions, especialment pel que fa al contacte amb aus salvatges, així com reforçar la vigilància i notificar degudament qualsevol sospita a les autoritats.
Des del 28 de octubre de 2016 i fins al 21 de març de 2017 s’han notificat a Europa 1.039 focus d’IAAP en aus domèstiques, 46 en aus captives i 1.471 en aus salvatges.

 

Programa de vigilància

Actuacions per part dels serveis veterinaris clínics davant d'una au malalta per descartar IA

Informació relacionada

 • Decisió d'Execució (UE) 2017/417 de la Comissió, de 7 de març de 2017,

  per la qual es modifica l'annex de la Decisió d'Execució (UE) 2017/247, sobre les mesures de protecció en relació amb els brots de grip aviària altament patògena en determinats Estats membres [notificada amb el nombre C (2017) 1614] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) C / 2017/1614 (DO L 63 - 09.03.2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/414/2017, de 3 de març,

  per la qual es declara oficialment la influença aviària a Catalunya. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • Nota de premsa 29.3.2017

  Agricultura indemnitzarà amb 300.000 euros als propietaris dels ànecs sacrificats per la influença aviària

 • Nota de premsa 9.03.2017

  Agricultura aixeca les restriccions de moviment d'aus a la zona de vigilància del focus d'influença aviària per una cigonya als Aiguamolls de l'Empordà

 • Nota de premsa. 24.2.2017

  Agricultura ordena el sacrifici de 6 granges d'ànecs que van rebre animals de l'explotació de Sant Gregori

 • Nota de premsa. 24.2.2017

  Es confirma un cas d'influença aviària tipus H5N8 en una explotació de recria d'ànecs a l'aire lliure del Gironès

 • Nota de premsa. 21.2.2017

  Agricultura ordena el sacrifici de 6 granges d'ànecs que van rebre animals de l'explotació de Sant Gregori

Detecció d'influença aviària a Catalunya. Març de 2017

Data d'actualització:  04.04.2017