• Imprimeix

Direccions generals

Responsable: Sr. Marc Costa Trachsel
Càrrec: director general dels Agents Rurals
Adreça
Carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5 Finca Torreferrussa
Població
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon
93 574 00 36
Fax
93 574 19 17
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Coordinar les estratègies del cos d'Agents Rurals sota el comandament i la direcció del/de la conseller/a titular del Departament.
Elaborar i dictar circulars, instruccions i protocols d'actuació per dirigir el cos d'Agents Rurals i els serveis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
Promoure la coordinació operativa i l'elaboració de plans d'actuació en les matèries competents del cos d'Agents Rurals.
Planificar les actuacions de vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, recerca, informació i protecció del medi mitjançant el cos d'Agents Rurals.
Supervisar i coordinar les actuacions dels agents rurals vinculades a competències de la resta d'òrgans del Departament assimilats orgànicament a subdirecció general i direcció general, altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques.
Proposar plans, programes i activitats adreçats a l'educació, recerca i formació ambientals en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
Vetllar pel compliment de les funcions d'informació i assessorament a la ciutadania que corresponen als agents rurals. Participar en la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals en l'àmbit de les funcions de la Direcció General.
Informar i avaluar sobre l'impacte de les mesures i actuacions relacionades amb la implantació dels acords sobre relacions laborals en l'àmbit del cos d'Agents Rurals.
Supervisar la direcció funcional de les unitats territorials del cos d'Agents Rurals. 
Proposar la normativa reguladora en les matèries competència de la Direcció General.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.