• Imprimeix

Direccions generals

Responsable: Sra. Elisenda Guillaumes Cullell
Càrrec: directora general d'Agricultura i Ramaderia
Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Fax
93 304 67 60
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
- Planificar i coordinar les polítiques, estratègies, programes i plans en matèria d'agricultura i ramaderia.
- Planificar i coordinar les actuacions en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i projectes relacionats amb el sector agrari així com formar part de la Ponència Ambiental.
- Ordenar la producció agrícola i les seves explotacions, així com exercir-ne el control.
- Dirigir, supervisar i fomentar la millora de les explotacions agràries, els plans de bones pràctiques agràries i ambientals a les explotacions agràries, la gestió de les dejeccions ramaderes i l'aplicació de la normativa sobre nitrats.
- Planificar les actuacions en matèria de sanitat vegetal, de productes fitosanitaris, de maquinària agrícola i del funcionament dels laboratoris de sanitat vegetal.
- Planificar i programar en matèria de producció integrada i de producció agrària ecològica i exercir les funcions de tutela administrativa del Departament sobre el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i sobre el Consell Català de la Producció Integrada.
- Planificar les mesures de control de la producció, certificació i comercialització i registre de varietats de llavors, planters, i en matèria d'organismes modificats genèticament en l'àmbit de les competències del Departament.
- Planificar i programar les actuacions que calgui portar a terme en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic que es derivin de les produccions i dels sistemes productius, així com dels subproductes de les explotacions.
- Planificar i programar les actuacions a dur a terme en les explotacions i en els sistemes productius per tal de cercar i facilitar alternatives a l'ús d'energies tradicionals en favor de les energies renovables.
- Planificar i programar les actuacions d'ordenació de la producció ramadera i la sanitat animal, i les seves explotacions, així com exercir-ne el control.
- Fomentar la millora de la producció ramadera i de la sanitat animal, higiene i seguretat alimentària, supervisar els plans de sanejament ramader i benestar dels animals i el funcionament dels laboratoris de sanitat ramadera.
- Supervisar els plans de sanejament ramader, de benestar animal i d'higiene en les explotacions ramaderes.
- Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.
- Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani o li atribueixi una normativa sectorial.
A aquesta Direcció General s'adscriuen  les taules sectorials següents:
- Taula sectorial agrària de la fruita.
- Taula sectorial agrària de la flor i la planta ornamental.
- Taula sectorial agrària de la vinya i el vi.
- Taula sectorial agrària de l'oli.
- Taula sectorial agrària de la fruita seca.
- Taula sectorial agrària dels cítrics.
- Taula sectorial agrària del porc.
- Taula sectorial agrària del vacum de carn.
- Taula sectorial agrària de la llet.
- Taula sectorial agrària de l'oví i cabrum.
- Taula sectorial agrària del conill.
- Taula sectorial agrària de la mel.
- Taula sectorial agrària de l'horta.
- Taula sectorial agrària dels cereals herbacis.
- Taula sectorial agrària de l'arròs.
- Taula sectorial agrària de l'aviram i els ous.
- Taula sectorial agrària de la producció agrària ecològica.