• Imprimeix

Laboratoris

Responsable: Sr. Jaume Almacellas Gort
Càrrec: cap del Lboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya
Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 191
Població
25198 Lleida
Telèfon
973 30 54 77
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre


Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Desenvolupar i aplicar l'analítica de laboratori necessària per donar suport diagnòstic als programes d'agricultura i sanitat vegetal.
Organitzar activitats tècniques de formació de personal.
Realitzar anàlisis en matèria de producció agrícola i sanitat vegetal.
Qualsevol altra funció anàloga que se li encomani.

Les tasques que duu a terme el laboratori són:
- Realitzar el diagnòstic fitopatològic de les plagues i malalties que afecten els vegetals.
- Recolzar la vigilància dels patògens de quarantena.
- Donar suport analític a la certificació de material vegetal.
- Participar en projectes nacionals i internacionals orientats a la millora del diagnòstic fitopatològic i en programes interlaboratoris.
- Col·laborar en l'elaboració dels protocols de diagnòstic publicats per la EPPO.
- Organitzar programes d'interlaboratoris a nivell nacional.

Les tècniques més rellevants emprades en els serveis analítics que ofereix el Laboratori són:
-Tècniques serològiques per la detecció de virus (ELISA).
- Tècniques microbiològiques per la detecció de fongs i bacteris.
- Tècniques per la detecció de nematodes a partir de terra i de material vegetal.
- Tècniques cromatogràfiques per a la identificació de bacteris (Microbilogical Identification System, MIS).
- Tècniques moleculars.