• Imprimeix

Laboratoris

Responsable: Sra. Mireia Medina Sala
Càrrec: cap del Laboratori Agroalimentari
Adreça
Carretera de Vilassar de Mar a Cabrils, s/n
Població
08348 Cabrils
Telèfon
93 750 82 11
CIF
S-0800548-J
Fax
93 753 26 07
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre


Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Elaborar mètodes d'anàlisi de control de qualitat sobre productes agraris i alimentaris i sobre els mitjans de la producció agrària, i contrastar-los d'acord amb els criteris de garantia de qualitat exigibles.
Realitzar anàlisis inicials, contradictòries i diriments en procediments de litigi i en campanyes de control; emetre dictàmens, informes i certificats oficials d'anàlisis agràries i alimentàries.
Gestionar el registre de laboratoris agroalimentaris i les autoritzacions de laboratoris de productes agraris i alimentaris així com la realització de les corresponents inspeccions.
Fomentar i controlar la implantació dels sistemes d'assegurament de la qualitat als laboratoris agroalimentaris de Catalunya, així com la organització i la coordinació d'assaigs d'aptitud entre laboratoris.
Participar en estudis i projectes orientats a la millora dels processos d'inspecció de la qualitat i la seguretat dels productes agraris i alimentaris.
Proporcionar serveis de suport i assessorament científic-tècnic, de normativa reguladora i de sistemes de garantia de qualitat, als laboratoris i empreses del sector orientats a la millora i el foment de la seva activitat.
Gestionar el Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya i el Laboratori d'Olis de Reus.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.