• Imprimeix

Organismes

Adreça
Carretera de St. Llorenç de Morunys a Port del Comte (LV-4241b), Km. 2
Població
25280 Solsona
Telèfon
973 48 17 52 Seu Central (Solsona)
CIF
Q-7550005-H
Fax
973 48 13 92
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça web
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya és un centre d'investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement, que té la seva seu central a Solsona. La missió del Centre consisteix a contribuir a la modernització i la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural per mitjà de la investigació, la formació, la divulgació i la cooperació.

Són finalitats del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: la creació, gestió, conservació i explotació d'un centre de recursos forestals i rurals, com a instrument de participació en l'ensenyament, la investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la cooperació, l'assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals.

Els principals àmbits temàtics en què s'aplicaran les finalitats citades són: el forestal, l'agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general en totes aquelles activitats relacionades amb el medi rural.
Consorci. Participació de la Generalitat: Minoritària Directa.

Són òrgans de govern del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya , la Junta, el/la president/a i la Comissió Executiva.

La Junta constitueix l'òrgan superior de govern i és integrada pels membres següents:
  1. El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de boscos, que en serà president/a.
  2. Dos representants del Consell Comarcal de Solsonès.
  3. Dos representants de la Universitat de Lleida.
  4. Dos representants de la Diputació de Lleida.
  5. Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
  6. Dos representants de la Generalitat de Catalunya.
  7. Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  8. El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions o entitats que es consorciïn en el futur.
Els representants nomenats per cada entitat no hauran, necessàriament, de pertànyer-hi.

A la Junta hi haurà un/a president/a, escollit entre els membres de la Junta.

El/la president/a pot nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la Junta. Però ha d'escollir-ne un entre els representants del Consell Comarcal del Solsonès i un entre els representants de la Universitat de Lleida, com a entitats fundadores, i un/una d'aquests/es dos/dues vicepresidents/es ha de ser vicepresident/a primer/a.

En cas, que el/la president/a fos representant del Consell Comarcal del Solsonès o de la Universitat de Lleida, no s'aplicarà l'obligació que hi hagi també un/a vicepresident/a de la mateixa entitat que ocupa la presidència.