• Imprimeix

Organismes

Adreça
Carrer Ronda de Sant Martí, 2-6 1r.
Població
25002 Lleida
Telèfon
973 22 93 60
CIF
G-25586066
Fax
973 22 93 65
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
La Fundació del Món Rural  vol ser una organització que doni servei al poble de Catalunya,  a través de la promoció i defensa del món rural:
 • La Fundació és impulsada per la Generalitat de Catalunya per promoure la participació de persones, entitats, associacions i empreses en l'estudi, la investigació i l'anàlisi de les prioritats estratègiques per al desenvolupament del món rural català.
 •  Té la voluntat de fer aquest treball en col·laboració amb els/les agents actius/ves del món rural, defensant la premissa que són els qui han d'involucrar-se i ser protagonistes en el desenvolupament del territori, i d'aquesta manera dinamitzar i potenciar indirectament la seva activitat així com la seva transcendència a  l'espai públic.
 •  La Fundació ha de ser l'anima crítica que proposa canvis, estimula nous debats en el sí dels departaments, fa que s'obrin  noves línies de treball i fa que la perspectiva rural sigui sempre present en les disposicions de tots els estaments governamentals.
 • És un aliat independent del Govern de la Generalitat.
 • La Fundació pretén ser un organisme reconegut i respectat pels agents polítics, econòmics i socials. Aspana que sigui un referent a tot Catalunya i en qualsevol àmbit quan es parli de desenvolupament rural o món rural.
La Fundació del Món Rural és l'encarregat de vetllar pel món rural català a partir dels  valors següents:
 •  Valor del Coneixement: A través d'estudis, recerques, treballs, publicacions i d'altres, vol generar coneixement sobre el món rural ja sigui a través de la mateixa Fundació o d'altres entitats o persones especialistes que participen en aquest millor coneixement del Món Rural.
 •  Valor Relacional: Existeixen centres, fundacions i organismes especialitzats que treballen en algun dels aspectes que afecten al món rural. Amb aquests la Fundació vol treballar per generar coneixement sobre la especificitat rural. Això es farà a partir d'accions conjuntes, acords de col·laboració o convenis que permetran crear una xarxa amb efectes multiplicadors.
 • Internacionalització: prioritzar la cerca de referents fora de l'àmbit català, d'altres països o regions d'Espanya, per tal de compartir coneixements i experiències i per establir col·laboracions. La finalitat prioritària és poder crear un banc de "bones pràctiques" en desenvolupament rural a nivell europeu.
 •  Visibilitat Pública:Fent més present en la societat els problemes de l'entorn rural, però també ressaltar les externalitats positives que generen les activitats rurals tradicionals. Aquests són valors que la Fundació pot i ha d'aportar al desenvolupament del món rural.
El personal destinatari de l'acció i l'activitat de la Fundació del Món Rural són:
 • El Govern de la Generalitat.
 • Els nivells d'administració local.
 • Els/les agents actius/ves i representatius/ves de la societat civil i rural (associacions d'empresaris/àries agraris/àries, indústria alimentària, sindicats agraris, cooperatives, associacions, centres d'activitats socials, etc.).
 • Les universitats, centres de recerca, els centres d'estudis, les associacions,etc.
 • La societat catalana en general.
Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

La Fundació del Món Rural està constituïda per:

El Patronat de la Fundació del Món Rural, a més de ser l'ens titular de la Fundació, i d'exercir les funcions que el Capítol VI dels Estatuts estableix, ha de ser l'ànima impulsora de l'activitat de la Fundació". El Patronat exerceix funcions d'impuls, seguiment i control del que fa la Fundació.

Està format majoritàriament per grans empreses del sector agroalimentari, i per  grans empreses catalanes i amb forta implantació al nostre país. Aquest nucli s'hauria de veure reforçat amb d'altres estaments provinents del món de la empresa privada, però també d'altres àmbits, com són les universitats i el món de la recerca i els/les agents més representatius/ves en el món rural.

El conformen:
 • President/a
 • Vicepresident/a primer/a
 • Vicepresident/a segon/a
 • Tresorer/a
 • Secretari/ària
El Comitè de Direcció de la Fundació del Món Rural fa seguiment de l'administració ordinària i marca les instruccions i directrius.

El conformen:
 • Director/a General
 • Director/a Executiu/va