• Imprimeix

Secretaria General

Responsable: Sra. Imma Puigmulé Recasens
Càrrec: advocada en cap de l'Assessoria Jurídica
Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
L'estudi i la informació dels projectes de les disposicions de caràcter general i l'assessorament i la tramitació de tota mena de disposicions emanades de qualsevol òrgan del Departament.
L'assessorament en matèria jurídica a qualsevol òrgan del Departament.
La coordinació en el suport jurídic de les direccions generals i serveis territorials del Departament.
L'estudi i la proposta de resolucions de recursos contra disposicions i actes del Departament, especialment quan la resolució ha de ser del/de la conseller/a.
Informa de la tramitació i efectua el seguiment dels procediments judicials i dels requeriments i conflictes de competència que afectin al Departament.
Porta els registres de societats agràries de transformació, de contractes d'arrendaments rústics i de contractes d'integració.- La verificació, amb caràcter d'acte administratiu, els poders i altres documents justificatius de la personalitat que hagin de fer efecte davant els òrgans del Departament.
Informa dels plecs de clàusules administratives dels contractes que subscrigui el Departament i concorre a les meses de contractació.
La realització del seguiment de les qüestions parlamentàries que afectin al Departament.
La selecció i la recopilació de la legislació, els treballs doctrinals i la documentació que es relaciona amb matèries pròpies del Departament.
Coordina el suport i l'assistència jurídica que es presta a les diferents unitats del Departament.