• Imprimeix

Secretaria General

Responsable: Sra. Margarita Gómez Puig
Càrrec: sub-directora general d'Auditoria i Inspecció Internes
Adreça
Avinguda Meridiana, 38 5a. planta
Població
08018 Barcelona
Telèfon
93 409 20 90
Fax
93 552 48 42
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Auditar les actuacions del Departament en relació amb les normes i directrius internes.
Comprovar l'adequació dels sistemes de control al marc normatiu de referència i avaluar-ne la idoneïtat.
Comprovar l'adequació de les actuacions i dels recursos als objectius del Departament.
Comprovar el compliment de les normes i dels procediments administratius establerts.
Auditar el funcionament del Departament com a Organisme Pagador de fons europeus.
Realitzar, quan calgui, inspeccions sobre actuacions o fets específics de les unitats de Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
La Subdirecció General d'Inspecció està integrada per llocs de treball singulars (inspectors de serveis i inspectors de regulació de mercats).