• Imprimeix

Serveis territorials

Responsable: Sr. Ferran Grau Verge
Càrrec: director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500 Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari de registre


Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Àmbit territorial: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta

Dirigir i executar en l'àmbit territorial els programes aprovats pel Departament.
Elaborar les propostes dels plans anuals i els programes de treball de les seves unitats.
Exercir d'òrgan de relació i si s'escau de coordinació amb el Departament i les entitats que hi estan adscrites o vinculades respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.
Aplicar en el seu àmbit territorial les polítiques i directrius determinades pel Departament.
Participar en els òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial del seu àmbit territorial.
Exercir les funcions que preveu la normativa de prevenció i control ambiental d'aquelles activitats relacionades amb les competències del Departament.
Exercir les funcions relacionades amb el procediment d'avaluació ambiental dels plans i programes relacionats amb el sector agrari, agroindustrial, forestal i d'infraestructures agràries, en l'àmbit territorial corresponent.
Coordinar, donar suport i supervisar les funcions assignades a les oficines comarcals que s'integren en els seus respectius àmbits territorials.
Executar les funcions d'inspecció i de règim sancionador en l'àmbit de les competències del Departament, quan correspongui per raó de l'àmbit territorial.
Incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència.
Participar en els òrgans i en les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.
Coordinar l'actuació en el territori de les diferents unitats directives departamentals i entitats públiques adscrites.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.