• Imprimeix

Per un ús sostenible dels plaguicides

Pla de control de les inspeccions d'equips fitosanitaris

Polvoritzador hidroneumàtic aplicant en un cultiu de fruiters

Des del novembre de l'any 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) que hagin passat favorablement una inspecció. Actualment, encara hi ha un 31% d'equips inscrits al registre de Maquinària Agrícola (ROMA) que no han passat l'esmentada inspecció o no l'han superat favorablement.

Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, a través de les direccions generals d'Agricultura i Ramaderia i d'Agents Rurals, endega una campanya que té com a objectiu comprovar que els equips d'aplicació de productes fitosanitaris que estan treballant al camp o desplaçant-se, hagin passat favorablement aquesta inspecció obligatòria. S'inspeccionaran tant els equips registrats al ROMA com els que no ho estan.

Els encarregats de dur a terme aquest control seran els Agents Rurals. Entre altres aspectes, es comprovarà si l'EAPF porta l'etiqueta adhesiva conforme ha passat de manera favorable la inspecció, es demanarà el certificat d'inspecció i es comprovarà si l'EAPF està inscrit al ROMA i inspeccionat. En cas que hi hagi algun incompliment o que s'hagi de fer alguna comprovació documental, s'aixecarà acta i, si escau, s'aplicaran les sancions corresponents.

Catalunya és la única Comunitat Autònoma que realitzarà aquest tipus de control.

A partir del 15 de març

Consulta del ROMA

(Registre Oficial de Maquinària Agrícola)

Per tal que es faci un ús sostenible dels plaguicides, des de la Unió Europea s'han fixat una sèrie de requisits de compliment obligat, entre els quals l'obligatorietat de les inspeccions periòdiques als equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF). En aquest sentit, la normativa estableix que tots els equips han d'estar inspeccionats, com a mínim, una vegada, abans del 26 de novembre de 2016, exceptuant els equips nous, que han d'inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra. Per tant, des del 26 de novembre de 2016 només es poden utilitzar per a usos professionals aquells EAPF que hagin passat favorablement la inspecció.

Les inspeccions les duen a terme les estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), prèviament autoritzades o reconegudes pel Departament d'Agricultura.

Data d'actualització:  19.06.2018