• Imprimeix

Àrees bàsiques

Constitueixen el nivell bàsic de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals.

Cada àrea bàsica comprèn el conjunt de mitjans personals i materials de l'àmbit territorial respectiu. L'àmbit territorial de cada àrea bàsica és la comarca.

Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Organigrama del Cos d'Agents Rurals Categories, escales i estructura de comandament Organigrama del Departament Òrgans i unitats

El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea bàsica corresponen al sotsinspector o a la sotsinspectora en cap de l'àrea bàsica respectiva i té les funcions següents:

Funcions Dirigir, planificar, programar, coordinar, avaluar i inspeccionar l'exercici de les funcions i de les tasques dels agents rurals, d'acord amb les ordres rebudes dels seus superiors
Comandar els operatius previstos pels procediments normalitzats de treball
Gestionar els recursos humans i materials assignats

 

Actualment el Cos d'Agents Rurals està format per 530 agents rurals desplegats por comarcas a tot el territori de Catalunya.

La Vall d'Aran té transferides les competències en matèria de medi ambient i té un cos propi d'agents de Miei Ambient.

Data d'actualització:  15.01.2018