Destaquem

Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment Programa d'identificació visual dels agents rurals Imatge corporativa

La professió de guarda forestal a Catalunya és molt antiga, però no és fins al segle XVII que trobem els primers documents sobre la guarderia al nostre territori. Es tracta d’unes disposicions en què es manifesta la necessitat de crear col·lectius encarregats de vigilar i protegir el medi natural.

El lloctinent del Principat de Catalunya aleshores, Miquel Santos de San Pedro, dicta el 1627 les Ordenacions Forestals de Catalunya, on es nomenen uns comissaris vigilants per fer el seguiment dels arbres que cal tallar i on es promou la repoblació forestal.

A l'Estat espanyol, com a curiositat, cal remarcar que al segle XIX, a partir de la Ley de repoblaciones forestales, el rei Alfons XII crea els capatassos de cultiu, que, considerats policia judicial, són autoritzats a denunciar els danys que s'ocasionen als boscos.

Guardes forestals 1920

Fotografia: Guardes Forestals de Bagà l'any 1920.

A Catalunya sorgeix un Servei Forestal durant el període 1914-1923, de la Mancomunitat, però malauradament desapareix amb la dictadura de Primo de Rivera.

Malgrat els impediments polítics i històrics precedents, el 1932 la Generalitat de Catalunya crea un Servei Forestal propi, competent en el foment, la protecció i la millora de la riquesa forestal, la conservació i la creació de nous parcs naturals i els serveis de caça i pesca.

L'any 1941 el Patrimonio Forestal del Estado constitueix la seva pròpia Guardería Forestal. Un any més tard es promulga la Ley de pesca i es crea el Cuerpo de Guardas Especiales Piscícolas. L'any 1971 neix l'Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) de la fusió dels Guardas del Patrimonio, els dels Distritos Forestales del Estado i els Guardas Especiales Piscícolas.

L'any 1980, amb els traspassos en matèria de conservació de la natura a la Generalitat de Catalunya, el col·lectiu d'Agents Forestals de l'ICONA queda adscrit a la Direcció General del Medi Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Escuts

Col·lecció d'escuts 1907-2001

El Cos d'Agents Rurals neix el 1986, en part a conseqüència dels grans incendis devastadors que pateix Catalunya aquell any. No obstant això, aquest vessant de prevenció d'incendis forestals que fa germinar el cos s'emmarca en una idea molt més ambiciosa: la creació d'una policia dels boscos que vagi més enllà de la forest i que abraci tot el medi rural, amb l'objectiu de vetllar no només pel patrimoni natural, sinó també per les persones que hi viuen, que en depenen i que en gaudeixen.

D'aquesta manera, neix un cos que té capacitat de control sobre el terreny, assumint funcions en matèria de policia i guarda dels béns forestals, cinegètics i piscícoles, de les vies pecuàries i dels espais naturals protegits.

D'aleshores ençà, el Cos d'Agents Rurals ha augmentat progressivament les seves funcions. La polivalència li ha permès especialitzar-se i evolucionar per adaptar-se a les necessitats canviants de l'entorn i del medi rural, als nous usos del bosc i de la natura.

Informació relacionada

El 2012 el Cos d'Agents Rurals va celebrar el seu 25è aniversari.

Actualment el Cos d'Agents Rurals s'ha convertit en un referent tant pel que fa a les seves competències i el seu model organitzatiu com per l'alt nivell d'especialització, i assoleix un alt grau de reconeixement per part de la ciutadania.

Els agents rurals se senten absolutament implicats en la important tasca de preservació del patrimoni natural del nostre país i els reptes de futur que planteja, i hi treballem amb la humilitat del servidor públic i amb l'orgull de formar part d'una institució que és i ha de ser un instrument fonamental per a la preservació del  patrimoni natural, sinònim de qualitat de vida en el present i esperança de prosperitat per a les generacions futures.

Data d'actualització:  10.02.2017