• Imprimeix

Funcions

El Cos d'Agents Rurals és un cos de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa especial, sens perjudici de les funcions investigadores que li puguin correspondre, d'acord amb la legislació vigent.

El personal que integra el Cos d'Agents Rurals són funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat de Catalunya i tenen la condició d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.

El Cos d’Agents Rurals actua en tot el territori de Catalunya.

Destaquem

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals. (DOGC núm. 3926 - 16/07/2003) DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals. (DOGC núm. 5024 - 07/12/2007) Contacteu amb els agents rurals Per telèfon, per Internet i presencialment

El Cos d'Agents Rurals porta a terme les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió en matèria de medi ambient, en el marc de les atribucions del departament competent en aquesta matèria i d'acord amb les competències d'altres departaments i d'altres administracions públiques, en els àmbits següents:

Àmbit material Funció
Incendis forestals

La prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals

Fauna, caça i pesca fluvial

La vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió de la caça i els recursos piscícoles fluvials i marins protegits per la legislació mediambiental; de les reserves de caça i pesca fluvial i qualsevol altre espai natural amb mesures de preservació de la fauna protegida; la lluita contra les pràctiques furtives, i la protecció dels animals en els termes que preveu llur normativa reguladora i de la fauna silvestre.

Espais naturals protegits i biodiversitat

La vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits; les activitats relatives a l'ús social, recreatiu i didàctic en aquests espais; la prevenció de les allaus i els danys al paisatge i el patrimoni cultural existent al medi natural; les activitats extractives minerals; les cremes i abocaments de residus; la qualitat i contaminació de les aigües; les actuacions al domini públic hidràulic i al domini públic marítim; la contaminació atmosfèrica i lumínica; la qualitat ambiental; les actuacions urbanístiques, i els impactes ambientals

Material forestal

La vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió del patrimoni i els recursos forestals, les pastures en terrenys forestals, les forests catalogades públiques i privades, els camins forestals, la flora silvestre i la preservació de la flora protegida.

Correspon al Cos d'Agents Rurals investigar les infraccions que es cometin en l'àmbit de les seves funcions, amb la finalitat d'esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors o col·laborar en la investigació amb els òrgans o organismes que en tenen la competència per raó de la matèria.

El Cos d'Agents Rurals, com a cos especialitzat en la gestió del medi natural, porta a terme funcions d'informació i assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient, i les funcions d'assessorament, en allò que sigui competència seva, als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, amb l'objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament, així com promoure un ús correcte dels espais naturals.

El Cos d'Agents Rurals ha de contribuir a l'aplicació de la normativa ambiental, mitjançant actuacions d'assessorament i conscienciació ciutadana, impulsar conductes respectuoses envers el medi natural, i dur a terme actuacions de divulgació i d'educació ambiental fonamentades en els principis de coresponsabilització i sostenibilitat.

Data d'actualització:  24.04.2014