• Imprimeix

Què cal per ser agent rural?

Els agents rurals són funcionaris de carrera. Per tant, per accedir al cos cal superar unes oposicions que inclouen un seguit de proves selectives.

Amb caràcter general, cal superar:

  • Un test teòric
  • Un examen pràctic
  • Unes proves de capacitat física, mèdiques i psicotècniques

L'accés a la categoria d'agent auxiliar també requereix la superació d'un curs selectiu i d'un període de pràctiques de sis mesos de durada.

Les bases de cada convocatòria estableixen les condicions i els requisits específics per ingressar al Cos d'Agents Rurals. No obstant això, a més de les condicions generals d'accés a la funció pública de Catalunya, per formar part del Cos cal complir els requisits següents:

Titulació

Tenir la titulació exigida. Per a l'escala auxiliar és la titulació corresponent al subgrup C2: graduat/ada en ESO, tècnic/a LOGSE o equivalent, graduat/ada escolar, Formació Professional de primer grau, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent per part del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.

EdatTenir una edat compresa entre el mínim i el màxim que es fixi per reglament o que s'indiqui en la convocatòria.
Conducció de vehiclesTenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o l’equivalent d'acord amb la normativa aplicable.
Capacitat física i psíquicaPosseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
Permís d'armes de focComplir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.
NacionalitatTenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Data d'actualització:  23.04.2014