• Imprimeix

Convenis amb entitats financeres

 

Convenis del Departament amb entitats financeres en relació a la concessió de préstecs als beneficiaris dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del tancament

El 21 de novembre de 2014, el Departament va publicar l'Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores dels ajuts corresponents a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament, i s'obria la convocatòria corresponent a l'any 2015.

Mitjançant aquesta ordre d'ajuts, es subvenciona:

  • Part del cost del transport en funció de la distància on es puguin transportar aquests purins, i
  • Les inversions destinades a la creació d'infraestructures de gestió dels purins i la instal·lació de sistemes de tractament, les destinades a la compra de cisternes per al transport equipades amb aplicadors de purins al sòl, la compra d'equips d'aplicació de purins al sòl que es pugin adaptar a cisternes que no el portin incorporat, equips de mesura dels nutrients, compra de basses mòbilsconstruir basses per a emmagatzematge de purins.

En base a aquesta Ordre, el Departament va signar un conveni amb CaixaBanc, SA "La Caixa" que permetrà que els beneficiaris dels ajuts puguin formalitzar un préstec amb aquesta entitat en unes condicions avantatjoses.

Està previst que el Departament pugui signar convenis amb altres entitats financeres. Les condicions dels préstecs seran les que fixi cadascuna de les entitats i els beneficiaris dels ajuts poden consultar-les directament a les entitats financeres.

El procediment a seguir per acollir-se en aquests convenis és:

  1. El Departament comprovarà que els sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits per ser-ne beneficiaris segons l'establert a l'Ordre.
  2. El Departament informarà l'entitat financera, amb el consentiment del beneficiari de l'ajut, de l'import de la inversió i de la subvenció concedida
  3. El beneficiari de l'ajut haurà de dirigir-se directament a l'entitat financera per tal de formalitzar el préstec amb les condicions del conveni un cop disposi de la resolució de concessió de l'ajut.
  4. Un cop el beneficiari realitzi les inversions i el Departament certifiqui les actuacions, ingressarà l'import de la subvenció concedida a l'entitat financera, prèvia presentació per part del beneficiari de la pòlissa del préstec.
  5. Aquest import serà destinat a l'amortització del préstec segons les condicions particulars fixades per cadascuna de les entitats, i es descomptarà directament del capital pendent d'amortització.
Data d'actualització:  06.04.2017

Informació relacionada

  • ORDRE AAM/337/2014, de 13 de novembre,

    per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 6755 - 21/11/2014)