Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Desembre 2016 #0186

Amb aquest exemplar, us desitgem unes bones Festes Nadalenques i acomiadem l'any fins a la segona quinzena de gener del 2017

Soils and pulses: symbiosis for life

Els sòls i els llegums: simbiosi per a la vida
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 5 de desembre de 2016, 114 p
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Els sòls i els llegums encarnen una simbiosi única que protegeix el medi ambient, incrementa la productivitat, contribueix a l'adaptació al canvi climàtic i aporta nutrients fonamentals al sòl. Els llegums són cultius resilients que ofereixen aliments molt nutritius a les persones i nutrients essencials als ecosistemes biològics. El sòl és un recurs renovable, essencial per a la vida vegetal i per al 95 per cent del subministrament mundial d'aliments. Aquests són alguns dels titulars extrets del darrer informe de la FAO publicat amb motiu del Dia Mundial dels Sòls

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

France: portrait social

França: retrat social
Institut National des Études Statistiques (INSEE). 22 de novembre de 2016, 256 p.
Institut National des Études Statistiques (INSEE)

Us enllacem l'anuari socioeconòmic de França. Hi destaquen, entre moltes altres dades que recull, les referents als agricultors. Podeu comprovar que els agricultors són el grup que treballa més hores. L’any 2015, les hores setmanals treballades pels agricultors van ser de 53,9 envers les 47,5 hores per a artesans, comerciants i empresaris

Llegiu-ne més
shadow bottom
Improving Governance of Pastoral Lands: Implementing the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security

Millora de la governança de les terres de pastura: directrius voluntàries sobre la governança responsable de la tinença de la terra, la pesca i els boscos en el context de la seguretat alimentària nacional
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO). 25 de novembre de 2016, 152 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO)

Nova guia de la FAO que pretén protegir un estil de vida mòbil i sostenible de les comunitats de pastors del món. Segons el document, els drets de tinença de la terra són vitals per a la resiliència de les comunitats de pastors. La guia té com a objectiu oferir orientació sobre un tema clau per al pasturatge sostenible: garantir la governança i la tinença dels mitjans de subsistència sense soscavar les lleis consuetudinàries. Els autors del document també afirmen que no es pot arribar a solucions sostenibles per al pasturatge sense permetre la transmissió del coneixement local d'actors tan diferents com els ranxers d'Arizona, els pastors espanyols i els nòmades Maasai

Llegiu-ne més
shadow bottom

Energies renovables

Clean Energy for All Europeans

Energia neta per a tots els europeus
Comissió Europea, 30 de novembre de 2016
Comissió Europea

Us enllacem el paquet de reformes energètiques llançades per la Comissió Europea. Cal destacar que la Comissió proposa limitar la incorporació d'agrocarburants de primera generació en el transport al 3,8% l'any 2030 (envers el 75 fixat per a l'any 2020). Brussel·les no fa distinció entre bioetanol i biodièsel. Tanmateix, la CE fixa un límit de l'1,7% per a determinades matèries per produir biocarburants, com ara melassa, olis utilitzats i greixos animals que no es consideren biocarburants avançats

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Informe sectorial de la economía española 2016: agroalimentario

Informe sectorial de l'economia espanyola: sector agroalimentari
CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA. 2016, 68 p.
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA (CESCE)

Us acostem el darrer informe anual que analitza els diferents sectors de l'economia espanyola. Us enllacem el document del sector agroalimentari i el de la distribució alimentària. Ambdós contenen taules i gràfics que n'il·lustren de manera entenedora el contingut. Segons l'informe, el sector agroalimentari i la indústria d'alimentació i begudes es van consolidar l'any 2015 com els primers de l'economia espanyola, amb un creixement de l'1,8%, i van superar els 94.935 milions d'euros de facturació, dada que representa un màxim històric i més del 22,3% del valor afegit brut del total de les manufactures espanyoles

Llegiu-ne més
shadow bottom
La alimentación en Espanya 2016

L'alimentació a Espanya 2016
MERCASA, novembre de 2016
MERCASA

Ja podeu consultar les dades i els fets més rellevants de la indústria agroalimentària d'Espanya que anualment recull MERCASA. Entre altres qüestions, l'anuari destaca que l'any 2015 totes les produccions càrnies excepte les aus i els conills van registrar increments de producció, amb preus més baixos que l'any anterior, excepte la carn d'oví-caprí i la d’aus. Del conjunt de cabanes, el porcí va registrar per segon any consecutiu la baixada de preus més marcada

Llegiu-ne més
Informe sectorial de la economía española: sector de la distribución agroalimentaria

Informe sectorial de l'economia espanyola: sector de la distribució alimentària
CESCE, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA. 2016, 40 p.
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA (CESCE) 

El sector de la distribució sembla haver superat l'etapa inflacionista gràcies a un consumidor exigent que busca qualitat i no solament preu. Aquesta situació continuarà l'any 2016 amb un augment tant en volum com en preu

Llegiu-ne més
shadow bottom
El valor de la innovación conjunta: Estudio Mercadona e Interproveedores 2012-2015

El valor de la innovació conjunta: estudi Mercadona i interproveïdors 2012-2015
Mercadona. 21 de novembre de 2016, 12 p.
Mercadona

Resum de l'informe elaborat per l'Institut Cerdà per encàrrec de Mercadona sobre la base de l'anàlisi de 90 dels més de 125 fabricants interproveïdors de la companyia. Segons l'informe, els fabricants interproveïdors de Mercadona destinen més recursos per impulsar la R+D+I que la mitjana del sector d'alimentació i begudes, i obtenen un percentatge d'èxit dels nous productes del 82% enfront del 24% del conjunt sectorial

Llegiu-ne més
MediTerra 2016: zero residus en la Mediterrània. Recursos naturals, alimentació i coneixement

MediTerra 2016: zero residus en la Mediterrània. Recursos naturals, alimentació i coneixement
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM). Novembre de 2016, 27 p.
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM)

Us enllacem l'informe de referència que cada 2 anys publica el CIHEAM; en aquesta ocasió, la FAO també hi ha col·laborat. Enguany, la 15a edició es dedica a l'anàlisi i prospectiva de la qüestió del malbaratament en una triple perspectiva que va des dels recursos mediambientals (aigua, terra, etc.) fins als alimentaris i pesquers, en un context en què es persegueix produir més amb menys. Experts internacionals aborden cada un dels capítols que conformen aquesta obra.

L'estudi adverteix sobre el "triple malbaratament" que planteja l'ús indegut dels recursos naturals, les pèrdues i el desaprofitament d'aliments i la lenta desaparició del coneixement tradicional. Aquests riscos s’han de contrarestar amb estratègies més sostenibles de producció agrícola i polítiques més fermes basades en enfocaments multisectorials, segons l'estudi

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

The 2016 EU Agricultural Outlook Conference: Climate change and resource availability challenges for EU agriculture

Conferència 2016 sobre la perspectiva agrícola de la UE: els reptes del canvi climàtic i la disponibilitat de recursos per a l'agricultura de la UE
Brussel·les, 6-7 de desembre de 2016
European Commission

Us enllacem la pàgina web on trobareu les presentacions que recullen els punts de vista d'experts i polítics a l'entorn del canvi climàtic i els recursos mediambientals. Aquests temes també van ser abordats a la 2a edició de la conferència sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, concretament el primer dia que va ser el 6 de desembre de 2016

Llegiu-ne més
shadow bottom
Coping with water scarcity in agriculture: a global framework for action in a changing climate

Com fer front a l'escassetat d'aigua en l'agricultura: un marc global per a l'acció en un clima canviant
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 16 de novembre de 2016, 4 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Document estratègic de la FAO en un intent de fer front a l'impacte de l'escassetat mundial d'aigua. Es desprèn del document que des de Califòrnia fins a les províncies orientals de la Xina, i des de Jordània fins a l'extrem sud d’Àfrica, es calcula que 4.000 milions de persones, gairebé dos terços de la població mundial, pateixen una greu escassetat d'aigua, com a mínim de manera temporal. El document, a més, assenyala que l'escassetat d'aigua "és un dels principals reptes per a l'agricultura sostenible", i convida els països i associats a unir-se a aquesta iniciativa

Llegiu-ne més
shadow bottom
Directrices voluntarias para políticas agroambientales en América latina y el Caribe

Directrius voluntàries per a polítiques agroambientals a l'Amèrica llatina i el Carib
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 5 de desembre de 2016
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Informe que recull un conjunt de recomanacions tècniques i de polítiques per protegir la major reserva terrestre de carboni del planeta. Aquestes directrius, que s'implementaran en tots els àmbits, constitueixen un instrument principal per fomentar l'ordenació sostenible dels sòls i millorar-ne la salut. Serveixen com una guia perquè els països elaborin polítiques que promoguin patrons de producció i consum sostenibles i els permetin transformar els seus models agroproductius per garantir la sostenibilitat del seu desenvolupament i complir l'Acord sobre el clima de París

Llegiu-ne més
shadow bottom
Soils and pulses: symbiosis for life

Els sòls i els llegums: simbiosi per a la vida
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 5 de desembre de 2016, 114 p
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Els sòls i els llegums encarnen una simbiosi única que protegeix el medi ambient, incrementa la productivitat, contribueix a l'adaptació al canvi climàtic i aporta nutrients fonamentals al sòl. Els llegums són cultius resilients que ofereixen aliments molt nutritius a les persones i nutrients essencials als ecosistemes biològics. El sòl és un recurs renovable, essencial per a la vida vegetal i per al 95 per cent del subministrament mundial d'aliments. Aquests són alguns dels titulars extrets del darrer informe de la FAO publicat amb motiu del Dia Mundial dels Sòls

Llegiu-ne més

Prospectiva

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026

Perspectives agrícoles de la UE: perspectives dels mercats europeus i els ingressos 2016/2026
6 de desembre de 2016, 97 p.
European Commission

Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys

Llegiu-ne més
shadow bottom
Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050: Future challenges and policy preparedness

Units en la seguretat alimentària de la UE i la nutrició l'any 2050: els reptes del futur i la preparació per a la política
Joint Research Centre (JRC). 28 de novembre de 2016, 100 p.
Joint Research Centre (JRC)

Segons aquest informe, el marc legislatiu que regeix la seguretat alimentària de la UE sembla ser robust i ben preparat per respondre als desafiaments l'any 2050. No obstant això, l'avaluació de riscos i la detecció precoç de riscos emergents, els controls oficials i les inspeccions, la informació alimentària clara, i l'educació alimentària i la nutrició són elements que podrien reforçar-se per respondre millor als reptes de futur. Aquest informe té com a objectiu ajudar els responsables polítics a crear polítiques proactives i amb visió de futur per fer front als futurs desafiaments i garantir que la ciutadania de la UE continuï gaudint d’un alt nivell d’aliments segurs, nutritius i assequibles

Llegiu-ne més

Sectors productius

El gran evento del huevo

El gran esdeveniment de l'ou
Aviforum 2016. Madrid, 21-22 de novembre
Aviforum

Us enllacem la pàgina que recull les presentacions d'experts reunits per debatre sobre el sector de la posta al nostre país, tendències i perspectives

Llegiu-ne més
shadow bottom
The Milk Package report 2016: second report

Segon informe sobre el paquet lacti 2016
Comissió Europea, 24 de novembre de 2016
European Commission

La Comissió Europea publica un segon informe sobre el funcionament del “paquet lacti” en què afirma que les mesures introduïdes l'any 2012 han enfortit la posició dels productors de llet. Malgrat aquest fet, la Comissió Europea considera que els estats membres no han aprofitat encara plenament el potencial de les dues principals mesures del "paquet", és a dir, "les organitzacions de productors i la negociació col·lectiva". Les mesures del paquet lacti són aplicables fins a mitjan 2020, però la Comissió té la intenció d'allargar aquest període. Us enllacem la pàgina web del paquet lacti

Llegiu-ne més
shadow bottom
Analyse des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde

Anàlisi de la indústria vitivinícola dels principals països productors del món
FranceAgriMer. 1 de desembre de 2016, 13 p.
FranceAgriMer

Aquest estudi té com a objectiu plasmar l'estat de la competència en el mercat mundial del vi a partir de l'anàlisi detallada dels sectors del vi al món. Les investigacions es van dur a terme a partir d'un recull de dades i entrevistes entre 2014 i 2015 efectuat pel grup d'empreses Agrex Consulting / SAP Consulting / Efes Consulting. En aquest estudi, van participar 10 països: Sud-àfrica, l'Argentina, Austràlia, Xile, la Xina, Espanya, els Estats Units, França, Itàlia i Nova Zelanda. Els resums dels principals resultats estan disponibles en línia

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Analyse des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde

Anàlisi de la indústria vitivinícola dels principals països productors del món
FranceAgriMer. 1 de desembre de 2016, 13 p.
FranceAgriMer

[Anàlisi per països]

Llegiu-ne més
2015 pig cost of production in selected countries

Cost de producció del porcí en els principals països productors
Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). Novembre de 2016, 32 p.
Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB)

Com cada any, us enllacem l'informe anual que compara els costos de producció porcina dels principals països productors europeus i també del Brasil, els EEUU i el Canadà. Enguany, l'informe destaca que l'any 2015 els costos de producció d'Espanya són iguals als de Dinamarca i més baixos que els d'Holanda i Alemanya

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i Innovació

Precision Agriculture and the Future of Farming in Europe: Technical horizon SCAN study

L'agricultura de precisió i el futur de agricultura a Europa: l'horitzó tècnic de l'estudi SCAN
European Parliament, 20 de setembre de 2016
European Parliament,

Aquesta publicació és el resultat de la primera fase de l’estudi de prospectiva sobre el projecte europeu per a l'agricultura de precisió, i consta de sis documents d'informació més. El document és una aportació al debat obert sobre el futur de l'agricultura. Segons els autors, en el futur les explotacions implementaran les tecnologies de l'agricultura de precisió per a produir "més amb menys", i augmentaran la seva competitivitat i la de les cadenes alimentàries. El document identifica els impactes de l'agricultura de precisió en l'agricultura i el medi ambient i en l'economia

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament