• Imprimeix

Estructura i producció

Contingut: Informació numèrica de tota mena sobre el sector agrari, classificada segons les diferents branques d’activitat: l’agricultura, la ramaderia, la forest i en aspectes específics que es considera prou important singularitzar: la producció agroalimentària ecològica,  la producció integrada i altres recursos, com ara són la producció de pinsos per a alimentació animal i el consum de fertilitzants per als conreus. 

Actualització: La informació prové de fonts molt diverses, per la qual cosa la seva actualització no es pas homogènia, en alguns casos s’actualitza periòdicament i, en altres, es fa tan sols quan es realitza l’operació estadística concreta, sense periodicitat fixa i sempre amb cadència superior a l’any. Exemples d’actualització:

  • Distribució general de la superfície de Catalunya. Anualment
  • Estructura del sector agrari, incloent cens agrari i enquesta d’estructura de les explotacions agràries. Quan es realitzen les operacions, les darreres al 2009 i 2007, respectivament.
  • Estadístiques agrícoles. Les estadístiques de superfícies i produccions es fan anualment; els avanços de superfícies i produccions amb cadència mensual i la resta d'informació es fa sense termini fix (plurianual) quan es genera nova informació.
  • Estadístiques ramaderes. Els censos i els nombres d’explotacions i places de bestiar tenen periodicitat anual. L’enquesta de sacrificis a escorxadors i les dades de producció de llet s'actualitzen mensualment

Format de les dades: PDF, XLS, XLSX