• Imprimeix

Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya

Un brot en un cep

Creació: DECRET 316/2006, de 25 de juliol, de creació de l'Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya. (DOGC núm. 4685, de 27.7.2006, pàg. 33789)

Funcions:

  • Recollir dades tècniques i econòmiques de les explotacions del raïm i l'elaboració del vi i el cava.
  • Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l'afecten.
  • Elaborar sistemes i metodologies per a l'obtenció d'informació directa de les explotacions.
  • Subministrar a la Mesa sectorial de la vinya i el vi informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d'altres, en els preus pagats i percebuts pels/per les productors/es, en la gestió tècnica i econòmica dels costos de la producció del raïm, del vi i del cava i en la situació d'oferta i demanda dels productes vitivinícoles en el mercat.
  • Col·laborar amb la Mesa sectorial de la vinya i el vi i amb els diversos serveis de l'INCAVI i del Departament d'Agricultura en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l'àmbit de la producció agrària i per fer el seguiment de la informació generada per l'Observatori i, si s'escau, per fer propostes de millora o d'estudis concrets que pugui necessitar el sector.
  • Elaborar un informe anual sobre l'evolució del sector.
  • Elaborar publicacions i estudis de la matèria.
  • Qualsevol altra funció de caràcter tècnic que li encarregui el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el director o la directora de l'INCAVI i el director o la directora general de Planificació i Relacions Agràries.
Data d'actualització:  03.04.2018