• Imprimeix

Xarxa comptable agrària

Actualització: anual

Format de les dades: PDF, XLS, XLSX

 

 

La Xarxa Comptable Agrària és un instrument que permet avaluar la renda de les explotacions agràries de Catalunya i l’impacte que la política agrària produeix en elles. Ofereix una visió de totes les quantificacions disponibles sobre l’activitat agrària a partir de les dades comptables.

Aquesta estadística s’elabora en el marc del conveni de col·laboració amb el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La metodologia es basa en el programa de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) iniciada els anys setanta a Espanya i integrada des de l’any 1986 en la Xarxa d’Informació Comptable Agrícola (RICA) comunitària -que es regeix pel Reglament CE 1217/2009- amb l’adaptació de la metodologia a la nova situació normativa.

Les dades publicades comprenen les xifres més recents, corresponents a l’any 2010, i una sèrie àmplia que comença l’any 1992 fins al 2009. A partir de l’any 2007 es va implantar una millora metodològica important. La recollida de dades es realitza sobre un panel d’explotacions que es va ampliar progressivament fins a disposar, per a les dades de l’any 2009, d’una mostra representativa del conjunt d’explotacions de Catalunya (665 explotacions).

Pel que fa a l’exercici 2010 s’ha aplicat per primera vegada la nova tipologia de les explotacions agràries d’acord amb el Reglament (CE) 1242/2008. La principal novetat és una renovació en les definicions de les Orientacions tècnico-econòmiques (OTE) que són semblants a les anteriors -en funció de les seves diferents activitats- però hi ha variacions en denominacions i codis, i també matisacions en les relacions logicoaritmètiques que les defineixen.

En la mateixa línia ha variat el concepte de la Dimensió Econòmica de l’explotació agrària(UDE) que és una unitat de mesura comunitària per determinar la mida d’una explotació. Fins ara, una UDE corresponia a un marge brut total de 1.200 Euros (veure definició MBS). Amb la nova tipologia s’introdueix el concepte de la Producció Estàndard (PE) i la dimensió econòmica d'una explotació es determinarà doncs en funció de la seva producció estàndard total i s'expressarà en euros.

Degut a aquestes modificacions, que incideixen directament sobre els criteris d’agrupació i ponderació de les dades individuals (explotacions), els resultats per explotacions 2010 no són comparables amb els dels anys anteriors.

Alguns altres conceptes específics d’aquest tipus d’anàlisi són:

Unitat de Treball Any (UTA): Les dades de treball en l’explotació s’expressen en unitats de treball any. Una UTA equival al treball que fa una persona a temps complet durant un any.

Superfície Agrícola Utilitzada (SAU): És el conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos.

Unitat Ramadera (UR): És la unitat de mesura de la càrrega ramadera d’una explotació. S’obté aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per poder presentar, en una mateixa unitat d’equivalència, les diferents espècies: vaques lleteres, oví i cabrum, porcí, aviram.

Marge Brut Estàndard (MBS): El marge brut d’una explotació és la diferència entre el valor monetari de la producció bruta total i el valor de certs costos directes inherents a aquesta producció. El Marge brut estàndard és una mesura indirecta de marge brut, que s’obté mitjançant el càlcul d’un coeficient normalitzat en l’àmbit de comunitat autònoma, expressat en unitats monetàries / hectàrea o cap de bestiar. Sempre s’utilitza un període base de tres anys consecutius per a calcular el valor mitjà.

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).
Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).

Resultats segons orientació tecnico-econòmica en format XCAC i compte analític per producte (ingressos, costos i marges).

Informació relacionada

A partir del format de resultats RICA disponible en la publicació RI/CC 882 Rev. 8.1 de data Abril 2007 es configura el format de resultats de XCAC. Els codis dels resultats són iguals als de RICA excepte els codis que comencen per A i RF, que són propis de la Xarxa Comptable Agraria de Catalunya. Les dades provenen, o bé directament de la fitxa XCAC, o bé és el resultat de càlcul d’elements de la fitxa i els resultats.

Els resultats es presenten per a les diferents OTE i inclouen també les mitjanes del global d’explotacions. S’agrupen de la següent forma:

  • Dades sobre les explotacions de la mostra i el total d’explotacions a les que presenten.
  • Informació sobre l’estructura i rendiments, expressat en unitats físiques.
  • Dades relatives al compte de pèrdues i guanys, incloent les produccions, les despeses, les subvencions, els impostos i els resultats.
  • Dades relatives al balanç de situació.
  • Indicadors financers (unitats monetàries).
  • Ràtios financers (indicadors)
 

 

Pel que fa als resultats de costos es poden consultar els detalls en els documents “Metodologia càlcul compte analític 2010” i “Metodologia càlcul compte analític 2009”.

Data d'actualització:  16.09.2016